Barn- och tvångsäktenskap

Barn- och tvångsäktenskap kan antingen ske genom tvång eller att den unge till exempel genom påtryckningar förmås att gifta sig mot sin vilja.

Den 1 juli 2014 trädde ny lagstiftning mot äktenskapstvång i kraft, vilket innebär att det både är straffbart att tvinga någon att gifta sig och att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat i och med den nya lagstiftningen, liksom att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande (Justitiedepartementet, 2014; Prop. 2013/14:208).

Möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig har tagits bort i och med den nya lagstiftningen och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap har begränsats till fall där det finns synnerliga skäl. Även när det gäller utländska fullmaktsäktenskap (äktenskap som ingås utan att parterna är samtidigt närvarande) krävs det numera synnerliga skäl för ett erkännande (Justitiedepartementet, 2014).

Från och med januari 2019 gäller ytterligare skärpt lagstiftning som innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap. Förbudet gäller oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet. (Riksdagsbeslut 2018-11-21)

Enligt internationella studier är konflikter om giftermål och val av äktenskapspartner ofta orsaken till att unga personer utsätts för hedersrelaterat våld (Ungdomsstyrelsen, 2009). En svensk studie har visat att en vanlig orsak till att framför allt flickor och unga kvinnor hade omhändertagits på grund av hedersrelaterat våld, var att de inte själva fick välja partner och att de kände sig hotade om de inte följde familjens krav (Socialstyrelsen, 2014).

Homo- och bisexuella personer samt transpersoner löper en särskilt hög risk för att giftas bort mot sin vilja, eftersom det ses som ett sätt att kontrollera och förhindra att de lever ut sin sexualitet eller könsidentitet (MUCF).

Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är också en särskilt sårbar grupp när det gäller utsatthet för barn- och tvångsäktenskap (Tris (2014) Trippelt utsatt metodstöd)Läs mer på sidan Hedersvåld och intellektuell funktionsnedsättning.

Länsstyrelsen Östergötlands filmer om barn- och tvångsäktenskap
Gift mot sin vilja- en informationsfilm för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap

Gift mot sin vilja- en informationsfilm för barn och unga om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap