Ärenden i Sverige

Från det att den nya lagstiftningen rörande äktenskapstvång trädde ikraft 1 juli 2014 har fyra fall lett till fällande domar, för äktenskapstvång eller stämpling till äktenskapstvång.

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har det under åren 2015 t.o.m. 2018 inkommit totalt 365 polisanmälningar rörande äktenskapstvång eller vilseledande till äktenskapsresa:

                   Äktenskapstvång         Vilseledande till tvångsäktenskapsresa

2015           37 anmälningar              11 anmälningar
2016           70 anmälningar              12 anmälningar
2017           90 anmälningar              14 anmälningar
2018          118 anmälningar             13 anmälningar

I en rapport från 2016 gjorde polisen en genomlysning av ärenden år 2015 rörande bl.a. äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa (”Översyn av polisens verksamhet gällande hedersrelaterade brott”, Polisen, Nationella operativa avdelningen, UC Mitt, 2016-12-12). Ärendena hade till största delen anmälts av socialtjänsten, följt av målsäganden själv, polisen i samband med annat ärende eller i yttre tjänst, Migrationsverket eller annan såsom familj, vän eller granne. I rapporten dras slutsatsen att det är viktigt att vidta utredningsåtgärder direkt när brottet kommer till polisens kännedom och skyndsamt säkra de bevis som kan finnas tillgängliga i form av filmer från bröllop, fotografier, mejl och äktenskapskontrakt. Man konstaterar också att det finns anledning att uppmärksamma rutiner gällande försvunnen person för att där kunna säkra bevisning om en familj i den här kontexten anmäler sitt barn som försvunnet.

Här följer några av de åtgärdsförslag som formuleras i rapporten:

  •  En ökad kunskap om vad en förlovning och ett äktenskap innebär bör eftersträvas. Det uppges i förhör att paret får ha sex och kan därmed anses vara gifta enligt vissa traditioner.
  • Se över metodstöd och checklistor för utredningsåtgärder. Samma rutiner som vid brott i nära relation kan användas där målsäganden legitimerar sig och bereds möjlighet att tala i enrum utan inverkan från andra. Regelmässigt ställa frågor för att utreda våldtäkt mot barn i de fall det är aktuellt.
  • Utveckla det transnationella arbetet. Ingen rättshjälp är begärd i dessa ärenden.
  • Särskilda företrädare alternativt målsägandebiträden ska utses i dessa ärenden. Målsäganden över 18 år ska tillfrågas om målsägandebiträde.
  • Se över systemet med spärrade brottskoder så att målsägandekopian inte skickas hem.