Vad säger lagen?

Från och med den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Två nya brott införs i brottsbalken (Brottbalken 4 kap, 4 c §, 4 d §). Vidare avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig. Reglerna om erkännande av utländska äktenskap skärps också. Nedan följer information från faktabladet Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap från Justitiedepartementet.

Brottet äktenskapstvång

Brottet äktenskapstvång gäller den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Straffet för äktenskapstvång är fängelse i högst fyra år.

De fall som gäller tvång har redan tidigare kunnat bestraffas som olaga tvång. Kriminaliseringen av att utnyttja någons utsatta belägenhet är däremot ny. Sådant utnyttjande kan exempelvis innebära att gärningsmannen utnyttjar att offret befinner sig i en beroendeställning i förhållande till honom eller henne. Det kan också handla om utnyttjande av vissa andra förhållanden, till exempel att offret har en intellektuell funktionsnedsättning. När vuxna som ett barn är beroende av pressar barnet att gifta sig mot sin vilja eller arrangerar ett äktenskap utan hänsyn till vad barnet vill, kan det vara fråga om att barnets utsatta belägenhet utnyttjas.

Bestämmelsen gäller svenska och vissa utländska juridiskt giltiga äktenskap. Dessutom omfattas äktenskapsliknande förbindelser som ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som innebär att parterna betraktas som makar och anses ha rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra samt innefattar frågan om upplösning av förbindelsen. I praktiken handlar det om olika religiösa eller traditionella äktenskap.

Kriminalisering på ett tidigt stadium

Vissa förstadier till brottet äktenskapstvång kan bestraffas som försök eller förberedelse till detta brott eller som brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa (se nedan).

Om äktenskapstvång begås utomlands

Äktenskapstvång har undantagits från det krav på så kallad dubbel straffbarhet som gäller för de flesta brott. Det innebär att ett äktenskapstvång får prövas. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap av svensk domstol även om gärningen inte är straffbar i det land där den begicks.

Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Bestämmelsen om äktenskapstvång kompletteras av det nya brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Straffet är fängelse i högst två år.

Brottet gäller den som genom vilseledande förmår en person att resa till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse. Det handlar alltså om att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande.

Barn ska inte längre kunna ingå äktenskap

Utgångspunkten i svensk äktenskapsrätt har sedan länge varit att den som är under 18 år inte har nått den mognad som krävs för att självständigt ta ställning i sådana personliga och ekonomiska frågor som uppkommer i ett äktenskap. Möjligheten för en person under 18 år att få tillstånd att ingå äktenskap (äktenskapsdispens) tas nu bort. Den lägsta åldern som gäller för att ingå äktenskap i Sverige kommer alltså utan undantag att vara 18 år.

Erkännande av utländska tvångsäktenskap, barnäktenskap och fullmaktsäktenskap

Att ett utländskt äktenskap erkänns i Sverige innebär att det blir giltigt här och alltså får samma rättsverkningar som ett svenskt äktenskap. Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap där minst en av parterna har anknytning till Sverige samt tvångsäktenskap begränsas ytterligare. Sådana äktenskap ska kunna erkännas endast om det finns synnerliga skäl. Detsamma gäller för erkännande av utländska fullmaktsäktenskap (äktenskap där parterna samtidigt inte är närvarande vid ingåendet), om minst en av parterna har svensk anknytning. Genom att det krävs synnerliga skäl kan erkännande endast komma i fråga i rena undantagsfall. Så kan vara fallet om ett nekat erkännande här skulle medföra allvarliga konsekvenser för parterna eller om det annars framstår som orimligt att inte erkänna äktenskapet.

Från och med januari 2019 gäller ytterligare skärpt lagstiftning som innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap. Förbudet gäller oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet. (Riksdagsbeslut 2018-11-21)

Vigselverksamheten inom trossamfunden

För att en vigsel ska vara giltig krävs att den förrättas av en behörig vigselförrättare. Kammarkollegiet ger tillstånd till trossamfund att förrätta vigsel. Kammarkollegiet förordnar även trossamfundens vigselförrättare. Kraven på trossamfunden och deras vigselförrättare skärps på så sätt att tillstånd och förordnanden inte ska meddelas om det på goda grunder kan antas att befattningshavare inom ett trossamfund kommer att genomföra vigselliknande ceremonier som ger upphov till äktenskapsliknande förbindelser där någon av parterna antingen är under 18 år, eller inte samtycker till förbindelsen. Genom att ställa upp dessa krav som en förutsättning för att kunna förrätta vigsel är det också möjligt för Kammarkollegiet att återkalla ett vigseltillstånd eller ett förordnande om det har genomförts sådana ceremonier. Slutligen kommer Kammarkollegiets tillsyn över trossamfunden och deras vigselförrättare att utökas.

Mer information om reglerna

Den som vill veta mer om reglerna kan läsa regeringens proposition Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor (prop. 2013/14:208).