Kampanj ny lagstiftning – Tvångs- och barnäktenskap

För att sprida information om den nya lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap behöver den riktas till alla som är berörda. Dels till barn och unga så att de är medvetna om vad lagen innebär; dels till yrkesverksamma så att de vet vilket handlingsutrymme och stöd de har i arbetet; och dels till vårdnadshavare för att de ska veta vilka konsekvenser det leder till, samt som stöd ifall personer i deras omgivning utför påtryckningar.

Det är viktigt att verksamheter som möter barn och unga och har i uppdrag att ge stöd och skydd till den målgruppen, har kännedom om den nya lagstiftningen. Detta för att de inom ramen för sina uppdrag ska kunna ge stöd och hjälp till unga som riskerar att utsättas eller som lever i ett tvångäktenskap och/eller ett barnäktenskap.

Se kampanjutskicket här

Det material som tagits fram är för att sprida information om vad det innebär att bli gift mot sin vilja är:

Under framtagandet av materialet vände sig Länsstyrelsen även  till unga personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, för att fråga vad dessa informanter ansåg vara viktigt att förmedla.

För att förankra kampanjen har Länsstyrelsen också genomfört djupintervjuer med unga som varit i placering och som idag lever ett självständigt liv. Unga från målgruppen har haft möjlighet att vara med i det praktiska framtagandet av materialet. Bland annat genom att delta vid filminspelning, läst material och pratat om vilka kommunikationskanaler som kan vara lämpliga, samt vilket tilltal som passar för att kommunikationen ska nå ut till målgruppen.