Skolkampanj – relevant lagstiftning

Informationsinsatsen att utarbeta och sprida information till barn och unga, bland annat om relevant lagstiftning gjorde Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med dåvarande Rikspolisstyrelsen (Polismyndigheten)Rikspolisstyrelsen hade i regeringsuppdrag att utveckla deras informationsinsats kring våld i nära relationer Kom till oss, med att synliggöra hedersrelaterad brottslighet.

Under 2011 – 2013 utarbetade och genomfördes en större informationskampanj riktad mot skolan, både till elever och till skolpersonal. Den del av informationskampanjen som riktade sig direkt till eleverna bestod av en folder, affisch och en film. Den del som vände sig till skolpersonal bestod av en längre informationsfilm och en broschyr med fördjupad information. Informationskampanjen har spridits till flera skolor (fram till maj 2013 hade informationskampanjen nått ut till 10 000 skolor), kampanjen visades i media och fanns även i Stockholms tunnelbana. Materialet från denna kampanj fortsätter Länsstyrelsen att sprida än idag. För att kunna utforma informationskampanjen anpassad till målgruppen, baserades den till stor del på intervjuer som genomfördes med unga personer som varit utsatta av hedersrelaterat våld och förtryck. Det som framkom tydligt från dessa intervjuer var att unga personer önskade:

  • Att det tydligt skulle framgå hur de ungas faktiska livssituation såg ut. Många av dem upplevde att samhället aldrig hade förstått den utsatthet de levde i.
  • Att informationskampanjen tydligt skulle visa var barn och unga kan få den hjälp de har rätt till och behov av. De unga betonade också vikten av att få konkret stöd, då det kan vara svårt att hitta rätt inom myndigeter. Skolan var den arena de upplevde hade varit mest betydelsefull.
  • Att sprida hopp så att drömmen om ett bättre liv kan leva kvar.

Beställ/ladda ner materialet här:

Folder, affisch, informationsfilm och en broschyr med fördjupad information