Att arbeta mot könsstympning

Det kan vara svårt att upptäcka någon som är utsatt för könsstympning, liksom att veta vad man ska göra för att hjälpa. I den här vägledningen för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är, eller riskerar att bli, könsstympade får du veta mer om vad du kan – och ska – göra.

Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympande. Precis som för barn som farit eller riskerar att fara illa på andra sätt, är det viktigt att berörd personal tar sitt ansvar och ger ett professionellt bemötande, stöd, skydd, god omvårdnad och behandling samt arbetar förebyggande.

I Länsstyrelsen Östergötlands vägledning framgår hur verksamheter och myndigheter kan arbeta förebyggande och hur de kan arbeta med skydd och stöd i ärenden, där det finns oro att en flicka eller kvinna riskerar att könsstympas eller där en flicka eller kvinna redan har utsatts för könsstympning. Länsstyrelsen har också tagit fram tre informationsfilmer som riktar sig till unga, yrkesverksamma och till vårdnadshavare.

Målet med vägledningen är att myndigheter, yrkesverksamma och personer verksamma inom den idéburna sektorn ska ta ansvar och arbeta aktivt för att de flickor och kvinnor som är könsstympade ska få det stöd och den hjälp som de kan ha behov av, samt för att förebygga att fler flickor drabbas.

Socialstyrelsen har också tagit fram material för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.