Könsstympning av flickor och kvinnor efter immigration

Könsstympning är en djupt rotad kulturell tradition hos de flesta grupper som praktiserar det. När vissa personer fortsätter praktisera könsstympning i exil, finns det flera förklaringar. Traditioner i kombination med kulturellt förankrade attityder och djupt sittande värderingar tar tid att ändra. Immigration för inte automatiskt med sig en snabb förändring.

När personer fortsätter att praktisera könsstympning i exil, kan könsstympningen ibland utföras i samband med resor utomlands. I de två första fällande domarna om könsstympning i Sverige hade svenska flickor blivit utsatta för könsstympning i samband med besök i föräldrarnas ursprungsland. (Leviner, 2008)

I vissa fall sker könsstympning mot vårdnadshavares vilja och även i exil kan de bli utsatta för stark social press att låta döttrarna bli könsstympade. (Berggren et al, 2006; Isman et al, 2013) Flickor kan uppleva press från kamrater, och vårdnadshavare kan utsättas från press från familj, släkt och närmiljö. Släktingar eller andra i ursprungslandet kan ha stor auktoritet trots det långa avståndet. Könsstympning kan ske mot vårdnadshavares vilja till exempel genom att morföräldrarna eller andra släktingar får ingreppet utfört i samband med att flickan reser till utlandet/flickans eller föräldrarnas ursprungsland.

Socialstyrelsen lyfter att det finns faktorer som kan påverka synen på könsstympning bland berörda grupper i exil, så att seden upphör:

  • att det finns lagstiftning mot könsstympning
  • ökad kunskap om att könsstympning kan orsaka medicinska problem och nedsatt förmåga till sexuell njutning
  • ökad kunskap om att könsstympning inte är en religiöst påbjuden sedvänja
  • ökad kännedom om kvinnors rättigheter och att kvinnor kan vara ekonomiska oberoende
  • förändringar i underliggande föreställningar om sexualitet, giftermål och religion
  • vetskapen om att i det nya ursprungslandet är könsstympning inte normen, och är inte förknippat med social status, utan kanske tvärtom
  • omkringliggande samhället stödjer elimination av könsstympning (Socialstyrelsen 2015, s 16).