Hälso- och sjukvårdspersonal

Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könsstympning”) avses alla ingrepp som rör delvis eller helt borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. (WHO)

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning av flickor och kvinnor är en form av grov misshandel och övergrepp mot flickor och kvinnor, och det sker många gånger med familjens heder som förklaring.

Regeringen uttrycker att det finns en koppling mellan könsstympning av flickor och kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck: ”Tvångsäktenskap och könsstympning är specifika företeelser som har sin grund i bl.a. föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängiga kvinnors och flickors sexuella beteende”. (Skr 2007/08:39, s.13.)

Det här avsnittet vänder sig till personal inom hälso- och sjukvården. Syftet med avsnittet är att bidra till att personal inom hälso- och sjukvården ska uppmärksamma flickor och kvinnor som är könsstympade och som därför har behov av stöd och vård, samt flickor som är i riskzonen för att bli könsstympade. En viktig del i detta handlar om bemötande av och förhållningssätt till barn och unga samt deras vårdnadshavare.

Handlingsplaner kan vara ett stort stöd både i det förebyggande arbetet och i svåra situationer när det kan krävas att man agerar snabbt.

Hälso- och sjukvårdens personal rekommenderas att ta del av den webbutbildning Socialstyrelsen har tagit fram med fokus på bemötande av flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning samt kunskapsstödet till hälso- och sjukvården om vård, behandling och om förebyggande arbete, vilka också kan ge stöd i hälso- och sjukvårdens arbete mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Läs mer om Socialstyrelsens material här