Gynekologiska undersökningar

Det är viktigt att som personal behålla sitt professionella förhållningssätt och inte ta upp egna eventuella känslor som väcks med flickan/kvinnan utan om möjligt i stället göra det i handledning eller med arbetskamrater.

I undersökningsrummet bör antalet närvarande begränsas till de som är oumbärliga för att utföra arbetet, och på Ungdomsmottagning/Ungdomshälsa är detta oftast enbart barnmorska eller gynekolog. Om flera personer ska delta ska alla ha haft en tidigare kontakt med flickan/kvinnan innan undersökningen och det är hon som bestämmer vilka som ska delta. Att betrakta detta som en lärosituation för personal är inte adekvat och skulle av den drabbade kunna uppfattas som konfronterande och öka risken för stigmatisering.

Erbjud gynekologisk undersökning vid besök eller vid återbesök. Beskriv att undersökningen handlar om att enbart titta och förklara vad som syns. Kom ihåg att flickan eller kvinnan kan vara rädd att lägga sig i den gynekologiska stolen och att göra detta avklädd kan vara re-traumatiserande eftersom detta kan påminna om själva könsstympningstillfället. Gör utifrån detta en bedömning om det är aktuellt med gynekologisk undersökning vid det första besöket eller vid nästa. Undersökningen blir en första bedömning av konsekvenserna av könstympningen och därmed fortsatt medicinskt omhändertagande varför även noggrann dokumentation behövs.

Praktiska tips inför den gynekologiska undersökningen:

  • Be flickan eller kvinnan bestämma om hon vill bli undersökt.
  • Om hon vill det, beskriv innan ni börjar hur en undersökning går till.
  • Ge information om och försäkra henne om att det är hon som bestämmer och när som helst kan avbryta undersökningen.
  • Ge henne möjlighet att klä av sig enskilt i lugn och ro.
  • Håll ögonkontakt så mycket som möjligt under undersökningen och berätta även vad som syns.
  • Ge information på ett ”icke-akademiskt språk” och förstärk det positiva.
  • Erbjud att ni tittar tillsammans genom att använda spegel eller om hon vill se en bild som liknar motsvarande könsstympningsform, som hon har.
  • Ge efteråt positiv feedback på att hon klarat av att göra undersökningen.
  • Fråga efter undersökningen om hon vill se bild av icke könsstympat underliv och visa sådan om hon önskar det.
  • Fråga om sexdebut och om samlag är möjligt att genomföra. Om så inte är fallet, så ge information om vidare möjlighet till medicinsk behandling inklusive möjlig operation för att öppna upp det som vid könsstympningen sytts ihop.

Vissa flickor/kvinnor vill bara veta hur det ”är” i hennes kropp och inte göra något mera. Andra önskar gå hem och fundera över hur hon vill gå vidare och/eller tala med förälder, partner eller annan anhörig.