Medföljande vid besök

Om den unga kommer för undersökning tillsammans med förälder eller annan anhörig, som stöd eller på förälders/anhörigs initiativ, måste hon enskilt, helst i enrum, tillfrågas om hur hon ställer sig till att ha med någon annan vid besöket.

Om det finns önskemål från en anhörigs sida om att närvara vid den kroppsliga undersökningen, är det viktigt att försäkra sig om att den vuxne som vill närvara utgör ett stöd för flickan. I de fall flickan uttrycker att undersökningen av henne ska göras enskilt kan man hänvisa till FN:s barnkonvention artikel 16 om barns rätt till privatliv och hälso- och sjukvårdens etiska riktlinjer om att inte göra undersökning i närvaro av annan än patienten själv.

Även en partner till en könsstympad flicka eller kvinna kan ha många frågor kring könsstympning:

  • Lämna anatomisk information om könsstympning och möjliga fysiska och psykiska konsekvenser av detta.
  • Lämna information om svensk lagstiftning och möjligheten att få hjälp på UM/UH.
  • Beskriv att det är omöjligt att innan kroppsundersökning veta om någon är könsstympad, men att en hög procent flickor från vissa länder utsätts.
  • Beskriv även att kroppen är privat och att de flesta inte talar om det som har hänt.

Om flickan eller partnern har frågor av sexuell art, berätta att könsstympningen kan ha medfört skador som gör att sexuell samvaro är smärtsam. Beskriv även hur hela kroppen och inte enbart könet är känslig för sexuell njutning och att det är extra viktigt att fokusera på/beröra hela kroppen och andra erogena zoner om klitoris är skadad.

Ta upp vikten av att börja lära känna varandras kroppar, vad som känns skönt och att en sexdebut bör starta i annat än penetrerande/omslutande sex. Detta kanske inte heller är möjligt och om paret provar så kanske det inte fungerar. Poängtera att sex inte ska göra ont och det är väldigt viktig att avbryta vid rädsla för smärta och vid smärta. Kanske behövs en operation för att öppna upp det som sytts ihop vid könsstympningen och att såret är läkt innan det är möjligt att genomföra penetrerande/omslutande sex. En öppningsoperation besparar båda parter onödigt lidande.

Det är viktigt att informera om att det är möjligt att bli gravid även innan en ev. öppningsoperation.

Erbjud paret att komma på ytterligare besök för att diskutera ovanstående tillsammans med en utomstående person.