Psykosocialt omhändertagande

En förutsättning för ett psykosocialt omhändertagande är att få till stånd en förtroendefull relation som grund för samtalskontakt. Att flickan eller den unga kvinnan får ett empatiskt ålders- och utvecklingsmässigt adekvat bemötande är en mycket viktig grund för den fortsatta kontakten. Så är även ett aktivt lyssnande samt att hon blir bekräftad i sina upplevelser.

  • Gör bedömning av flickans/kvinnans psykiska mående, uttryck för psykisk ohälsa, fungerande i stort samt hennes behov.
  • Remittera vid behov av traumabehandling till specialutbildad personal vid till exempel UM/UH, Barnpsykiatrin, Vuxenpsykiatrin eller ev. Traumacenter.
  • Arbeta även med det som eventuellt väcks hos flickan eller kvinnan av/ i den fysiska behandlingen.
  • Om det finns ett behov hos flickan/kvinnan av att få stöd för att informera t.ex. partner, förälder, skola eller arbetsplats om hur konsekvenserna av könsstympningen har påverkat henne, för att skapa förståelse för hennes situation, problematik och mående, ge stöd i detta.
  • Informera om möjligheten att söka ytterligare stöd hos socialtjänsten vid behov hos den myndiga kvinnan. När det gäller barn som far illa, gäller rådande lagstiftning om anmälningsskyldighet vid oro för barn som far illa.

Helhetssyn och tvärprofessionell samverkan i en tydlig vårdkedja kan vara avgörande för ett bra psykosocialt omhändertagande och uppföljning. Flickan eller kvinnan kan behöva någon som lyssnar, hjälp med smärtstillande läkemedel på grund av kraftig mensvärk, men också information om vilka möjligheter som finns till vidare medicinsk behandling och uppföljning därefter. Flickan eller den unga kvinnan som t ex söker upp skolsköterskan kan behöva hänvisas till kurator eller psykolog med specialutbildning för hjälp att bearbeta den traumatiska händelsen.