Psykosocialt omhändertagande

En förutsättning för ett psykosocialt omhändertagande är att få till stånd en förtroendefull relation som grund för samtalskontakt. Att flickan eller den unga kvinnan får ett empatiskt samt ålders- och utvecklingsmässigt adekvat bemötande är en mycket viktig grund för den fortsatta kontakten. Så är även ett aktivt lyssnande samt att hon blir bekräftad i sina upplevelser.

  • Gör bedömning av flickans/kvinnans psykiska mående, uttryck för psykisk ohälsa, hur hon i stort fungerar samt hennes behov.
  • Vid behov av traumabehandling, remittera till specialutbildad personal vid till exempel UM/UH, barnpsykiatri, vuxenpsykiatri eller ev. traumacenter.
  • Arbeta även med det som eventuellt väcks hos flickan eller kvinnan utifrån den fysiska behandlingen.
  • Om det finns ett behov hos flickan/kvinnan, ge stöd i att informera t.ex. partner, förälder, skola eller arbetsplats om hur konsekvenserna av könsstympningen har påverkat henne, för att skapa förståelse för hennes situation, problematik och mående.
  • Informera om möjligheten för en myndig kvinna att vid behov söka ytterligare stöd hos socialtjänsten. När det gäller barn som far illa, gäller rådande lagstiftning om anmälningsskyldighet vid oro för barn som far illa.

Helhetssyn och tvärprofessionell samverkan i en tydlig vårdkedja kan vara avgörande för ett bra psykosocialt omhändertagande och god uppföljning. Flickan eller kvinnan kan behöva allt ifrån någon som lyssnar, till hjälp med smärtstillande läkemedel på grund av kraftig mensvärk och information om vilka möjligheter som finns till vidare medicinsk behandling och uppföljning därefter. Flickan eller den unga kvinnan som t ex söker upp skolsköterskan kan behöva hänvisas till kurator eller psykolog med specialutbildning, för hjälp att bearbeta den traumatiska händelsen.