Särskild journalföring med mera för att skydda

Flickor som är könsstympade kan också vara begränsade och kontrollerade på andra sätt, samt utsatta för psykiskt eller fysiskt våld. Press, hot, våld och även stark fysisk smärta kan ge stora effekter på den ungas mentala tillstånd, så fråga även initialt kring psykisk hälsa/ohälsa.

Om det föreligger en stark hotbild mot till exempel en flicka eller ung kvinna så kan i vissa journalsystem annat nummer än personnumret användas vid journalföring som skydd för den unga. Om datoriserat journalsystem används ska högsta möjliga sekretess användas för dessa ungdomar. Förälder till flicka under 18 år kan begära journalkopia och för flicka över 18 år kan tvång och hot innebära att hon tvingas begära ut kopia på sin journal på annans uppdrag.

Om elektronisk remiss skickas till annan verksamhet angående en ungdom som sökt UM/UH så bör denna sekretessklassas. Vid remiss eller hjälp med tidbokning på Barnklinik eller Kvinnoklinik så skickas vanligtvis automatiskt ett kallelsebrev med bokad tid hem. Om den ena eller båda föräldrarna inte är informerad om flickans kontakt med vården måste information till berörda lämnas om att inga brev kan skickas hem.

Vid eventuell medicinering, fråga den unga om E-recept är möjligt att använda. Om den unga är under 18 år så har förälder tillgång till medicinlista på Apoteket. Observera även att flickor över 18 år kan ha tvingats att skriva fullmakt till förälder/anhörig som ett led i kontrollutövning. Skriv vid behov därför pappersrecept. Här kan även annat nummer än personnummer användas. Kontakta Apotek där inte familjemedlemmar är kunder och som inte ligger i anslutning till familjens bostadsområde, för att meddela detta och för att besluta om möjlig handläggning. Det är viktigt att ha med ett säkerhetstänkande under hela vårdprocessen.