Särskild journalföring med mera för att skydda

Flickor som är könsstympade kan också vara begränsade och kontrollerade på andra sätt, samt utsatta för psykiskt eller fysiskt våld. Press, hot, våld och även stark fysisk smärta kan ge stora effekter på den ungas mentala tillstånd.

Om det föreligger en stark hotbild mot till exempel en flicka eller ung kvinna så kan annat nummer än personnumret användas vid journalföring i vissa journalsystem, som skydd för den unga. Om datoriserat journalsystem används ska högsta möjliga sekretess användas för dessa ungdomar. Förälder till flicka under 18 år kan begära journalkopia och för flicka över 18 år kan tvång och hot innebära att hon tvingas begära ut kopia på sin journal på annans uppdrag.

Om elektronisk remiss skickas till annan verksamhet angående en ungdom som sökt UM/UH så bör den sekretessklassas. Vid remiss eller hjälp med tidbokning på barnklinik eller kvinnoklinik skickas vanligtvis ett automatiskt kallelsebrev med bokad tid hem. Om den ena eller båda föräldrarna inte är informerad om flickans kontakt med vården måste information till berörda lämnas om att inga brev kan skickas hem.

Vid eventuell medicinering, kan användning av e-recept vara olämpligt ur skyddssynpunkt. Om den unga är under 18 år har förälder tillgång till medicinlista på apoteket. Observera även att flickor över 18 år kan ha tvingats att skriva fullmakt till förälder/anhörig som ett led i kontrollutövning. Skriv vid behov därför pappersrecept. Här kan även annat nummer än personnummer användas. Kontakta ett apotek där inga familjemedlemmar är kunder och som inte ligger i anslutning till familjens bostadsområde. Det är viktigt att ha ett säkerhetstänkande under hela vårdprocessen.