Regeringsuppdraget

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) (U2013/5292/JÄM Uppdrag att ta fram vägledande material) om att ta fram ett vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingår att ta reda på hur myndigheter och verksamheter idag arbetar med frågan om könsstympning.

Utifrån underlaget har Länsstyrelsen presenterat förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta förebyggande och hur de kan arbeta med skydd och stöd i ärenden, där det finns oro att en flicka eller kvinna riskerar att könsstympas eller där en flicka eller kvinna redan har utsatts för könsstympning. Länsstyrelsen har även samlat in kunskap från andra länder om liknande arbete. Vägledningen tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning, lärdomar från andra länder samt resultat från en nationell enkätundersökning till yrkesverksamma som Länsstyrelsen Östergötland har genomfört som en del av regeringsuppdraget, se Länsstyrelsen Östergötlands regeringsrapport (2015:15).

Vägledningen tas också upp forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper upp för att bidra till att myndigheter och yrkesverksamma ska kunna ge stöd till utsatta flickor och kvinnor och förebygga att fler drabbas. I regeringsuppdraget har vi i flera olika sammanhang fått ta del av erfarenheter från både barn och vuxna som utsatts för könsstympning. Detta har skett både direkt i möte med kvinnor men också indirekt genom att erfarenheter förmedlats från yrkesverksamma. För att vägledningen ska vara tillgänglig för alla yrkesverksamma, har Länsstyrelsen Östergötland även anpassat vägledningen till en webbaserad version, som finns på www.hedersfortryck.se. Länsstyrelsen har också tagit fram informationsfilmer till yrkesverksamma, unga och vårdnadshavare.