Regeringsuppdraget

Denna vägledning har tagits fram inom ramen för Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag (U2013/292/JÄM) (U2013/5292/JÄM Uppdrag att ta fram vägledande material) om att ta fram ett vägledande material om könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget ingick att ta reda på hur myndigheter och verksamheter arbetar med frågan om könsstympning.

Utifrån underlaget har Länsstyrelsen presenterat förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta förebyggande samt hur de kan arbeta med skydd och stöd i ärenden där det finns oro att en flicka eller kvinna riskerar att könsstympas, eller där en flicka eller kvinna redan har utsatts för könsstympning. Vägledningen tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention, svensk lagstiftning, lärdomar från andra länder samt resultat från en nationell enkätundersökning till yrkesverksamma som Länsstyrelsen Östergötland genomförde som en del av regeringsuppdraget (se Länsstyrelsen Östergötlands regeringsrapport 2015:15).

Vägledningen tar också upp forskning och erfarenhetsbaserade kunskaper för att bidra till att myndigheter och yrkesverksamma ska kunna ge stöd till utsatta flickor och kvinnor och förebygga att fler drabbas. Inom ramen för regeringsuppdraget har vi i flera olika sammanhang fått ta del av erfarenheter från både barn och vuxna som utsatts för könsstympning. Detta har skett direkt i möte med kvinnor, men också indirekt genom att erfarenheter förmedlats genom yrkesverksamma.