Socialstyrelsens uppdrag och material

Parallellt med Länsstyrelsen Östergötlands regeringsuppdrag har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla kompetenshöjande åtgärder för hälso- och sjukvården när det gäller könsstympning av flickor och kvinnor. I uppdraget har det också ingått att uppskatta antalet flickor och kvinnor i Sverige som är könsstympade samt storleken på riskgruppen. Detta resulterade i studien Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning – en uppskattning av antalet (Socialstyrelsen, 2015).

Inom ramen för uppdraget har Socialstyrelsen också tagit fram följande kompetenshöjande material, som kan vara ett komplement till denna vägledning i arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor:

  • En webbutbildning med fokus på bemötande.
  • Ett handledningsmaterial till samhällskommunikatörer Om könsstympning av flickor och kvinnor – ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer, som ger information till nyanlända invandrare. Handledningen är utformad som ett diskussionsunderlag med ”reflektionskort” som innehåller påståenden och tillhörande frågor. Tanken är att de som tar emot information om könsstympning av flickor och kvinnor ska samarbeta gruppvis kring dessa frågor.
  • Ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården om vård, behandling och förebyggande arbete.

Läs mer om materialet på Socialstyrelsens webbplats.