Vad är könsstympning av flickor och kvinnor?

Enligt WHO omfattar könsstympning av flickor och kvinnor alla ingrepp som rör borttagande, helt eller delvis, av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl.

Många flickor utsätts för ingreppet när de är mellan 4 och 14 år gamla, men det kan även ske under spädbarnstiden (UNICEF).

WHO skiljer på olika typer av könsstympning:

Typ I. Klitoridektomi, delvis eller helt borttagande av klitoris och/eller klitoris förhud. 80-85 procent av samtliga flickor och kvinnor som är könsstympade har utsatts för denna typ av könsstympning.

Typ II. Excision, delvis eller helt borttagande av klitoris och de inre blygdläpparna, och ibland de yttre blygdläpparna.

Typ III. Infibulation, förminskning av den vaginala öppningen genom att alla yttre könsdelar är bortskurna och vävnaden hopsydd så endast ett hål litet som bredden på en tändsticka lämnas öppet för att låta urin och mensblod passera. Denna typ är det cirka 10-15 procent av alla könsstympade flickor och kvinnor som har utsatts för och den är framförallt förekommande i nordöstra Afrika.

Typ IV. Andra skadliga ingrepp, innefattar alla andra skadliga ingrepp på de kvinnliga genitalierna av icke-medicinska skäl, exempelvis prickning, snittning, skrapning och brännande. (WHO, 2008)

Det finns även underkategorier inom dessa olika typer av könsstympning, som är viktiga för medicinsk klassificering. (WHO, 2008) Vidare finns det i praktiken stora variationer när det gäller ingreppens omfång och hur de utförs, åldern på flickan/kvinnan, läkningsprocessen och anatomin, som kan göra att vissa typer av könsstympning är svåra att identifiera. Forskning visar också att en del kvinnor själva inte vet omfattningen av ingreppet. Det kan därför vara stor skillnad mellan vad kvinnor tror har blivit gjort och vad som visar sig vid den kliniska undersökningen. (Elmusharaf et al, 2006)

Flera olika begrepp används internationellt för att beteckna könsstympning av flickor och kvinnor. Förutom ”Female Genital Mutilation” (som motsvarar kvinnlig könsstympning) används internationellt ibland också termerna ”Female Cutting” och ”Female Circumcision” (motsvarar begreppet kvinnlig omskärelse).

Lokalt i praktiserande samhällen förekommer dock många andra benämningar, som kan variera mellan områden och mellan etniska grupper.