Myndigheters och professionellas ansvar

Syftet med detta avsnitt är att bidra till att personal inom berörda myndigheter ska uppmärksamma flickor och kvinnor som är könsstympade och att de ska uppmärksamma flickor som är i riskzonen för att bli könsstympade.

Det är myndigheters och yrkesverksammas ansvar att ge flickor som är könsstympade den hjälp och den vård de kan behöva, samt att förebygga och förhindra att ytterligare flickor utsätts för könsstympning.

Avsnittet inleds med uppgifter som gäller samtliga myndigheter: att som yrkesverksam prata om könsstympning, anmälningsskyldigheten till socialtjänsten, att upprätta en handlingsplan och rutiner för arbetet mot könsstympning samt behovet av tolk i vissa fall. Därefter följer avsnitt som är riktade till respektive myndighet/område: förskola och skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis samt åklagare.

Vägledningen syftar också till att ge yrkesverksamma inom olika verksamheter kännedom om andra verksamheters ansvarsområden. Därav kan vissa avsnitt te sig självklara för den som verkar inom det för avsnittet relevanta yrkesområdet.