Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen för yrkesverksamma

Resultatet från den enkätundersökning som Länsstyrelsen Östergötland genomfört visade att yrkesverksamma efterlyser ämneskunskap för att kunna fullfölja sitt ansvar och sina skyldigheter enligt lagar och förordningar. (Se Länsstyrelsen Östergötlands regeringsrapport (2015:15))

Lagstiftningen är mycket tydlig när det gäller anmälningsskyldigheten. Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är myndigheter och yrkesverksamma inom bland annat förskola/skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Detta omfattar självfallet kännedom eller misstanke om att en flicka riskerar att bli könsstympad eller om en flicka är könsstympad och behöver stöd eller vård på grund av det.

Observera att man alltså inte ska utreda saken ”så att man säkert vet”, det räcker att man har oro eller misstankar. Det är socialtjänstens och polisens ansvar att utreda. Vid osäkerhet går det att konsultera socialtjänsten utan att avslöja identiteten på flickan. Nämner man namn på flickan eller familjen är socialtjänsten skyldig att vidta åtgärder, oavsett om syftet var att göra en anmälan eller inte. Socialtjänsten är även skyldig att utreda en muntlig anmälan. I samband med anmälan är det viktigt att diskutera hur och när anmälan ska delges vårdnadshavarna.

Enskilda yrkesverksamma har skyldighet att anmäla vid misstanke eller kännedom om att barn far illa. Det är dock viktigt med stöd från ledningen, som bör stå med på en anmälan, så att en enskild yrkesverksam inta ska behöva bära ansvaret på egen hand. Man behöver inte informera föräldrarna om att man avser göra en anmälan till socialtjänsten.

Tänk på att:

  • det är viktigt att socialtjänsten får en möjlighet att träffa den som är utsatt för att genast göra en skyddsbedömning, innan föräldrarna kontaktas.
  • socialtjänsten även ska bedöma behovet av att göra en hot- och riskbedömning.

Att anmäla kännedom eller misstanke om att en flicka är könsstympad eller riskerar att bli det, innebär också att eventuella systrar till henne bör uppmärksammas av socialtjänsten.

Den som är anmälningsskyldig enligt 14 kap. 1 § SoL är också skyldig att lämna uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning av ett barns behov av skydd och stöd.

Det är viktigt att det finns rutiner för hur en anmälan till socialtjänsten ska göras Detta kan till exempel beskrivas i en handlingsplan.