Behov av tolk i vissa fall

Om en tolk behövs vid samtal med en utsatt person eller med andra berörda är det helt avgörande att tolkningen sker på ett korrekt sätt. (Socialstyrelsen, 2014) Tolken ska vara opartiskt och inte låta egna åsikter eller attityder påverka arbetet. Att använda en familjemedlem som tolk kan vara direkt olämpligt (Socialstyrelsen, 2016). och det bör inte heller vara någon som känner den utsatta flickan/kvinnan eller familjen.

Som offentlig tjänsteman har du ansvar att underlätta för god kommunikation i mötet med personer med begränsade språkkunskaper. En myndighet bör anlita tolk när man har att göra med någon som exempelvis inte behärskar svenska. Det framgår av 13 § förvaltningslagen (Förvaltningslagen 2017:900).

Använd först och främst en auktoriserad tolk, hos Kammarkollegiet finns ett register över auktoriserade tolkar. Tolkarna i registret är införstådda med de yrkesetiska reglerna för tolkar, som exempelvis tystnadsplikt. Det rekommenderas ändå att tolken skriver under sekretessavtal vid första uppdraget.

Man bör så långt som möjligt ta hänsyn till eventuella önskemål rörande tolkens bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, var i landet tolken bor etc. Hänsyn bör också tas till att någon kan vara orolig för att tolken känner någon i omgivningen eller bekantskapskretsen. Det är viktigt att förklara tolkens roll och tystnadsplikt, för att minska den eventuella oron inför att använda en tolk med samma etniska tillhörighet. Det kan fungera bra att använda telefontolk eftersom detta gör att anonymiteten ökar.

Det är viktigt att kunna fråga detaljerat och konkret om könsstympning, med ett professionellt förhållningssätt.