Parallella processer

När det gäller våld och övergrepp mot barn är det regelmässigt en åklagare som är förundersökningsledare. Efter samråd med företrädare för socialtjänsten, polisen och sjukvården bedömer åklagaren om det finns misstanke om brott. I förekommande fall beslutar åklagaren att förundersökning ska inledas (Rättegångsbalken 23 kap § 1-4).

Åklagare och polis ska genom förundersökning utreda brottet. Det är ofta nödvändigt att polisen har den första kontakten med barnet (det första förhöret). Detsamma kan också gälla barnets föräldrar.

I de fall det pågår parallella processer, socialtjänstens utredning respektive polisens utredning, är det viktigt att de synkroniseras. I de fall vårdnadshavare är misstänkta för brott, är det av stor vikt att polisen ges möjlighet att höra den misstänkte innan socialtjänsten kommunicerar polisanmälan till vårdnadshavarna. Lika viktigt är det att polisen håller ett tidigt förhör, så att socialtjänsten ges möjlighet att hålla sina krav på utredningstid och information. Polisen är alltid den part som underrättar den misstänkte om brott.

Om ett barn har utsatts för brott har barnet ofta rätt till ett målsägandebiträde, det vill säga ett juridiskt ombud som kan stötta barnet i den juridiska processen. När det rör sig om misstanke om könsstympning, där det viktigt att en särskild ställföreträdare förordnas. Om barnets vårdnadshavare eller någon närstående till vårdnadshavaren är misstänkt för brott mot barnet kan barnet och vårdnadshavaren komma i intressekonflikt. Vårdnadshavaren kanske då inte vill att barnet ska förhöras av polis eller läkarundersökas. Likaså kanske vårdnadshavaren inte vill att barnet ska föra skadeståndstalan. Om en vårdnadshavares intresse bedöms kunna stå i konflikt med barnets intressen kan därför en särskild företrädare utses för barnet. Barnet får då ett eget juridiskt ombud som ska ta tillvara barnets rätt under förundersökning och i rättegång. Den särskilde företrädaren har rätt att besluta om olika åtgärder utan vårdnadshavarens samtycke. Både målsägandebiträde och särskild företrädare utses av tingsrätten på ansökan av åklagaren. (Sveriges Domstolar)

Utredningar avseende könsstympning av flickor och kvinnor ska ledas av åklagare. Brottsanmälan ska alltid omedelbart överlämnas till åklagare för beslut om att förundersökning ska inledas. Eftersom ärenden om misstänkt könsstympning av flickor och kvinnor kan komma att innefatta förhör med barn, är det viktigt med skyndsam handläggning (Förundersökningskungörelse (1947:948), FuK, 2 och 2 a §§).

Förundersökningen ska också vara avslutad och beslut ska vara fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske och senast inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt för brottet. Tidsfristen får överskridas endast om det är motiverat med hänsyn till utredningens beskaffenhet eller andra särskilda omständigheter (2 a § FuK).

Åklagaren kan som förundersökningsledare besluta att använda tvångsmedel. Vid brott som har lägst ett års fängelse i straffskalan, kan åklagaren besluta att frihetsberöva en misstänkt. Då krävs att det finns en risk för fortsatt brottslighet, att den misstänkte på fri fot kan antas försöka påverka utredningen eller att det finns en risk för att den misstänkte flyr.

Åklagarens ansvar:

  • Ta ställning till om förundersökning skall inledas
  • Vara förundersökningsledare
  • Besluta i åtalsfrågan
  • Agera i domstol

Polisens uppgift är att:

  • Förebygga och förhindra att brott sker.
  • Utreda om brott har begåtts,
  • Hjälpa utsatta i akuta situationer samt göra hot- och riskbedömningar för utsatta och vidta åtgärder när det behövs.
  • Ge information om andra myndigheter och om organisationer inom den idéburna sektorn som kan ge olika former av stöd och hjälp.

I polislagens 3 § framgår det att polisen ska samarbeta med åklagarmyndigheterna. Polisen har också ett särskilt ansvar att fortlöpande samarbeta med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dem om förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Andra myndigheter ska ge polisen stöd i deras arbete. Polis och åklagare är skyldiga att anmäla misstankar om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa till socialtjänsten enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen, om detta inte redan är gjort vid anmälan till polisen.