Tolk vid barnförhör

Om tolk anlitas inför barnförhöret är det viktigt för polisen att informera om att det är fråga om just barnförhör.

Tolken ska innan förhöret noga informeras om att denne inte får hjälpa barnet att uttrycka sig eller med andra ord förklara eller förtydliga det som sägs. Det som sägs ska översättas ordagrant. Det är också angeläget att försäkra sig om att barnet och tolken förstår varandra och att tolken kan tolka det barnet säger på rätt sätt utifrån barnets språkanvändning, uttryckssätt m.m. Allt som sägs i rummet före, under och efter förhöret ska översättas. (Handbok, Utvecklingscentrum Göteborg, (uppdaterad februari 2016))