Till personal inom förskola och skola

Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könsstympning”) avses alla ingrepp som rör delvis eller helt borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. (WHO)

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning av flickor och kvinnor är en form av grov misshandel och övergrepp mot flickor och kvinnor, och det sker många gånger med familjens heder som förklaring.

Även regeringen uttrycker att det finns en koppling mellan könsstympning av flickor och kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck: ”Tvångsäktenskap och könsstympning är specifika företeelser som har sin grund i bl.a. föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängiga kvinnors och flickors sexuella beteende”. (Skr 2007/08:39, s.13)

Det här avsnittet vänder sig till personal inom förskola och skola. Syftet med avsnittet är att bidra till att personal inom skolan ska uppmärksamma flickor och kvinnor som är könsstympade och som därför har behov av stöd och vård, samt flickor som är i riskzonen för att bli könsstympade. En viktig del i detta handlar om bemötande av och förhållningssätt till barn och unga samt deras vårdnadshavare.

En handlingsplan kan vara ett stort stöd både i svåra situationer när ett snabbt agerande krävs och i andra situationer. För mer information om att utveckla handlingsplaner, se rapporten Att utveckla en handlingsplan i skolan – ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld. (Länsstyrelsen Östergötland, 2010)

Det är viktigt att personal inom skolan arbetar aktivt med frågan om könsstympning och inte undviker den, till exempel för att det kan upplevas svårt att prata om. Det är också viktigt att komma ihåg att barns rättigheter kan gå före föräldrarätten. (Föräldrabalken 1949:381) Barn har enligt föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. (6 kap. 1 § FB)

Det är viktigt att personal inom förskolan och skolan stöttar varandra att förbli professionella Barnkonventionen gäller alla barn i Sverige. Skyldigheten att följa den svenska lagen mot könsstympning gäller alla.