Den psykosociala delen av elevhälsan

Elevhälsans psykosociala insatser utförs för det mesta av skolkuratorer. Kuratorn kan bidra med kunskap om vilken typ av stöd som både personal och elever kan få. Kuratorn kan också tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet samt genomföra stöd-, motivations- och krissamtal. Kuratorn kan även ge handledning och konsultation till annan personal. (Socialstyrelsen och Skolverket, 2014, s. 37-38)

Om skolan uppmärksammar en flicka som är könsstympad så kan kuratorn vara ett bra samtalsstöd. Det kan finnas behov av stöd över lång tid och det är viktigt att elevhälsan tydliggör vem som ansvarar för vad på skolan och att insatser följs upp.