Förskolans och skolans möjligheter och ansvar

Skolan är en central plats för barn och unga. Barn och unga kan visa tecken på att de har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning. Detta betyder att skolpersonal, om de har kunskaper om könsstympning och dess konsekvenser, kan upptäcka dessa barn och unga. I så fall har skolan anmälningsskyldighet.

Inom förskolan, den obligatoriska skolan och även inom gymnasiet, Komvux och SFI kan skolpersonalen integrera frågor om könsstympning i undervisningen.

Detta innebär att skolan så som Skolverket föreslår i ”Hedersrelaterat våld och förtryck – skolans ansvar och möjligheter” (Skolverket, 2018) ska arbeta på tre nivåer. Skolan ska nå alla elever vilket skolan främst kan göra genom sin pedagogiska uppgift. Skolan ska också upptäcka utsatthet hos flickor samt om en flicka är eller riskerar att bli utsatt för könsstympning, se till att hon får det stöd och skydd hon behöver genom anmälan till socialtjänst och polis.