Integrera frågor som rör barn och ungas utsatthet i ämnesundervisning

Skolan har stora möjligheter att, utifrån elevernas ålder och mognad, ta upp frågor som rör våld och förtryck i allmänhet och könsstympning av flickor i synnerhet i olika ämnen, i den ordinarie undervisningen. Bra utgångspunkter i arbetet är jämställdhet och rätten till den egna kroppen.

Läraren ska:
”Se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” (SKOLFS 2011:144. S2)

Våld och förtryck, inklusive könstympning, kan tas upp i ämnen som till exempel sex och samlevnadsundervisning, biologi, historia, samhällskunskap och svenskaundervisning. Det kan även tas upp i tjej- respektive killgrupper. I enkätundersökningen (se Länsstyrelsen Östergötlands regeringsrapport (2015:15)) som Länsstyrelsen genomfört bland ungdomar, lyfter unga killar att de tycker att det är viktigt att också de ska få information om könsstympning eftersom det kan ha drabbat någon de bryr sig om. En del killar menar också att de borde fått information om könsstympning tidigt under sin skolgång.