Integrera frågor som rör barn och ungas utsatthet i ämnesundervisning

Skolan har stora möjligheter att – utifrån elevernas ålder och mognad – ta upp frågor som rör våld och förtryck i allmänhet och könsstympning av flickor i synnerhet, i ramen för olika ämnen i den ordinarie undervisningen. Bra utgångspunkter i arbetet är jämställdhet och rätten till den egna kroppen.

Läraren ska: ”Se till att undervisningen till innehåll och uppläggning präglas av ett jämställdhetsperspektiv.” (SKOLFS 2011:144, bilaga 2 Övergripande mål och riktlinjer)

Våld och förtryck, inklusive könsstympning, kan tas upp i ämnen som till exempel sex- och samlevnadsundervisning, biologi, historia, samhällskunskap och svenska. Det kan även lyftas i tjej- respektive killgrupper. I en enkätundersökning (se Länsstyrelsen Östergötlands regeringsrapport 2015:15) som Länsstyrelsen genomfört bland ungdomar, lyfter unga killar att de tycker att det är viktigt att också de ska få information om könsstympning eftersom det kan ha drabbat någon de bryr sig om. En del killar menar också att de borde ha fått information om könsstympning tidigt under sin skolgång.