Samhällsorienterande ämnen

Undervisning i samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv och på så sätt utveckla förståelse för t.ex. sina egna och andra människors livsvillkor och betydelsen av jämställdhet. I kursplanen slås fast att undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla visst centralt innehåll, bl.a. på ämnet Att leva tillsammans. Man kan bl.a. ta upp frågor som rör könsstympning av flickor och kvinnor.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.” (Kursplanen i samhällskunskap, grundskolan, Centralt innehåll, årskurs 1-3.)

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.”
Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.” (Kursplanen i samhällskunskap, grundskolan, Centralt innehåll, årskurs 4-6)

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.” (Kursplanen i samhällskunskap, grundskolan, Centralt innehåll, årskurs 7-9)