Läroplanen för förskolan och skolan

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla (Lgr 11. SKOLFS 2010:37, s.2) (…) skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Lgr 11 SKOLFS 2010:37, s.3)

Skolan behöver tydliga rutiner för att registrera skolfrånvaro eftersom personal behöver vara uppmärksam på om någon är återkommande  frånvarande. För flickor och pojkar som lever under stark kontroll kan uppgifter om frånvaro från skolan få allvarliga konsekvenser. Det är därför  viktigt att, ha säkra rutiner när det gäller flickor som har inbokade tider hos till exempel ungdomsmottagning eller kvinnoklinik under skoltid, för att frånvaroregistrering inte ska ges till vårdnadshavare.