Till personal inom socialtjänsten

Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller ”kvinnlig könsstympning”) avses alla ingrepp som rör delvis eller helt borttagande av de externa genitalierna eller annan åverkan på de kvinnliga könsdelarna av kulturella eller andra icke-medicinska skäl. (WHO)

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Könsstympning av flickor och kvinnor är en form av grov misshandel och övergrepp mot flickor och kvinnor, och sker många gånger med familjens heder som förklaring.

Även regeringen uttrycker att det finns en koppling mellan könsstympning av flickor och kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck: ”Tvångsäktenskap och könsstympning är specifika företeelser som har sin grund i bl.a. föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängiga kvinnors och flickors sexuella beteende”. (Skr 2007/08:39, s.13.)

Det här avsnittet vänder sig till personal inom socialtjänsten. Syftet med avsnittet är att tydliggöra socialtjänstens ansvar och handlingsutrymme när det inkommer anmälningar om att någon har utsatts för eller riskerar att utsättas för könsstympning. Både socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, ger socialnämnden stora möjligheter att stödja, hjälpa barn och skydda barn som far illa eller riskerar att fara illa. Varje kommun ansvarar enligt 2 kap. 1 § SoL för socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Socialnämndens ska enligt 5 kap. 1 § SoL ”verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden.”

Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Detta regleras i 1 kap. 2 § SoL. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år.

Socialstyrelsen har tagit fram material för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.