Anmälan till socialtjänsten och återkoppling till anmälare

Socialtjänsten har möjlighet att återkoppla till yrkesverksamma som gjort en anmälan, om beslut tas att inleda utredning eller inte. Bestämmelser om anmälningsskyldigheten finns i 14 kap. 1 c § SoL.

Viktigt för socialtjänsten att tänka på vid en anmälan:

  1. Göra en skyddsbedömning. Detta måste ske innan kontakt tas med vårdnadshavare.
  2. Inleda utredning.
  3. Bedöma och tillgodose barnets behov av skydd.
  4. Bedöma barnets och familjens behov av stöd och hjälp.
  5. Säkerställa flickans rätt till vård för konsekvenserna av könsstympningen.
  6. Bedöma föräldrarnas omsorgsförmåga.
  7. Ta ställning till polisanmälan och dokumentera motiveringen i barnets personakt
  8. Vid behov överväga LVU.
  9. Samordna arbetet med andra myndigheter (Rutiner för handläggning av ärenden som rör misstanke om vålds- och sexualbrott mot barn, i Östergötlands län. 2018)