Samtal med barnet

När socialtjänsten träffar en flicka som riskerar att utsättas/har utsatts för könsstympning är det viktigt att i samtal med flickan även uppmärksamma och ställa frågor om flickan varit utsatt för andra övergrepp, såsom begränsning, kontroll, hot om våld, våld och hot om tvångsäktenskap.

Det är viktigt att komma ihåg att könsstympning sker för att ”bevara och säkerställa” oskulden hos en flicka tills hon gifter sig. Det finns en stark  oskuldsnorm och det är viktigt att flickan följer familjens regler och normer, för att inte riskera familjens anseende och heder.

Det är också viktigt att ta upp om det finns begränsningar i andra i övriga livsval såsom utbildning, bostadsort och rätten till sin egen sexualitet. Syftet med frågorna är att kunna se och bedöma helheten i hennes situation och för att kunna erbjuda rätt stöd och skydd.

Exempel på frågor för att uppmärksamma om flickan även är utsatt för hedersrelaterat våld och
förtryck:

 • Vilka begränsningar är hon utsatt för, i skolan, i hemmet, på fritiden?
 • Får hon vara med på skolresor och lägerskolor?
 • Är hon utsatt för någon form av bevakning, till exempel från en bror på skolan?
 • Är hon begränsad när det gäller val av kläder, rörelsefrihet och fritid?
 • Får hon ha pojkvän/flickvän? Måste hon vara oskuld till hon gifter sig?
 • Vad tror hon kan hända om hon bryter mot dessa krav?
 • Får hon välja och bestämma vem hon ska leva med/gifta sig med?
 • Är hon utsatt för hot om våld och/eller våld? (Länsstyrelsen Östergötland, 2010)

Om barnet redan är placerat utanför hemmet, säkerställ att barnet vet orsaken så att det inte skuldbelägger sig själv, eller tror att det är det som bär ansvar för att det har könsstympats.

Vid utredning av barn behöver socialtjänsten iaktta barnets mognad och ålder i samtal. Nedan följer förslag på frågor till flickor i tonåren.

I nedanstående förslag används ordet könsstympning konsekvent. Använd dock det ord flickan känner sig bekväm med att använda. Exemplen nedan kan relateras till könsstympning. Det som står inom parentes, visar kopplingen till BBIC:s olika områden. (Socialstyrelsen, 2011) Använd de frågor som känns relevanta och anpassa dem till barnets ålder och mognad.

 • Hur pratar man i familjen om attityder och traditioner som hör mer till familjen än till exempel hur dina andra kompisar har det?
  (Familjens bakgrund och situation)
 • Hur ser familjerelationerna ut? Använd nätverkskarta. Vem kan flickan vända sig till om hon har problem? Finns det någon som kan ge stöd och skydd förutom föräldrarna?
  (Familjenätverk)
 • Vem litar flickan på? Vem tröstar henne när hon är ledsen?
  (Familj och sociala relationer)
 • Hur resonerar flickan kring att ha en familj i framtiden?
  (Familj och sociala relationer)
 • Kommer hon få välja partner själv? Får hon göra det nu?
  (Familj och sociala relationer)
 • Hur ser relationerna ut i familjen? Vem bestämmer vad?
  (Familj och sociala relationer)
 • Finns risker för könsstympning?
  (Hälsa)
 • Är hon könsstympad och i behov av vård eller/och information om hur hon kan få vård och vilken typ av vård?
  (Hälsa)
 • Om hon är könsstympad, har hon besvär?
  (Hälsa)
 • Har flickan möjlighet till kunskap och samtal kring sexualitet?
  (Hälsa)
 • Har flickan möjlighet till samtal om sin kropp och hur den fungerar?
  (Hälsa)
 • Får flickan delta i all undervisning? (gymnastik, sexualkunskap m.m.)
 • Hur beskriver flickan det hon har/riskerar att utsättas för?
  (Känslo- och beteendemässig utveckling)
 • Känner sig flickan hoppfull eller uppgiven om sig själv och sin framtid?
  (Känslo- och beteendemässig utveckling)
 • Hur ser flickan på familjens traditioner och värderingar?
  (Identitet)
 • Hur ser flickan på sin roll i familjen? Idag? I framtiden?
  (Identitet)
 • Hur gör sig flickan förstådd? Anstränger hon sig eller ger hon upp lätt?
  (Socialt uppträdande)