Samtal med föräldrar

Om en familj hävdar att de avser att könsstympa sin dotter/sina döttrar och man misstänker eller vet att detta kommer att ske någon gång i framtiden, bör en utredning enligt 11 kap 1 § SoL inledas.

Ett långsiktigt skydd för barnen ska prioriteras, men även att göra en bedömning om förändringsbenägenhet hos familjen och vilket stöd de i sådana fall behöver för att hemmiljön ska vara säker och trygg för flickorna i familjen.

I samtal med föräldrarna, kan det vid behov vara bra att exempelvis ta med en person från hälso- och sjukvården som kan beskriva de medicinska konsekvenserna av könsstympning.

I samtal med föräldrarna kan bland annat nedanstående punkter vara ett stöd för vilken information som behöver förmedlas. Även socialtjänsten kan under utredningstiden ge information för att se om detta förändrar föräldrarnas inställning, och på så sätt kunna värdera faran för barnet.

  • För många föräldrar är könsstympning lika med infibulation – och inte med könsstympning av typ I eller typ II. Samtalet kan därför bli ganska meningslöst om begreppen inte först definieras, så att handläggare och föräldrar talar om samma sak.
  • Lagstiftningen i Sverige, könsstympning är ett brott.
  • Barns rättigheter
  • Socialtjänstens utredningsskyldighet och handläggarens roll i det arbetet.
  • Vad misstanken grundar sig på.
  • Enskilda samtal med båda föräldrarna och med barnet kommer att genomföras som ett led i utredningen. Enskilda samtal med barn får bara ske med vårdnadshavares medgivande.
  • Om föräldrarna i samtal förnekar att de tänker låta könsstympa sin dotter, så tänk på att detta är det svar som de förväntas säga. Fråga därför även hur de kom fram till beslutet att inte låta könsstympa sin dotter. Fråga också om släktens inställning i frågan.
  • Handläggaren kan också tänka på att många föräldrar känner till att det är olagligt med könsstympning av flickor och kvinnor i Sverige, men kanske inte att det även är olagligt att göra ingreppet utomlands. Det är således viktigt att informera föräldrarna om detta.
  • Har någon informerat familjen om könsstympningsförbudet i Sverige? I så fall vem? Är det samma nätverk som kanske stödjer könsstympning eller är det andra?