Socialnämnden är skyldig att samverka

Alla myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka. Detta framgår av 8 § förvaltningslagen (2017:900), FL.

Socialnämnden har dessutom en särskild skyldighet att samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Denna särskilda skyldighet framgår av bestämmelser i 5 kap. 1 a § Socialtjänstlagen (2001:453). Socialnämndens samverkan med andra huvudmän enligt 5 kap. 1 a § SoL under utredningen bör syfta till att dels få en god helhetsbild av barnets situation, dels samordna eventuella insatser. Ifråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. SoL och av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).