Socialtjänstens utredningsansvar

Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda åtgärd av nämnden (11 kap. 1 § SoL). När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden enligt 11 kap. 1 a § första stycket SoL genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska ske innan vårdnadshavare kontaktas.

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Våld i nära relationer (SOSFS 2014:4) framgår bland annat vad en utredning bör innehålla. Se även Socialstyrelsens handbok Utreda barn och unga: handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (SOSFS 2014:6).

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa får stöd, hjälp och skydd.

Socialtjänsten ansvarar för att ge skydd, stöd och hjälp till de som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive könsstympning. I socialtjänstens arbete måste utgångspunkten alltid vara de utsattas behov och den lagstiftning som finns på området.