Vad säger barnkonventionen?

Enligt barnkonventionen ska traditionella sedvänjor som är skadliga för barn avskaffas. Könsstympning av flickor och kvinnor är att betrakta som grov misshandel och en allvarlig kränkning av mänskliga rättigheter. Arbetet mot könsstympning bör därför vara en självklar del i arbetet för att skydda barn och unga samt för att tillgodose de utsattas rätt till adekvat stöd och vård, vilket nedanstående artiklar tydligt klargör.

Artikel 3.

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.

Artikel 19.

Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

Artikel 24.

Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.