I vilka länder förekommer könsstympning?

karta_hederNär det gäller uppgifter om var könsstympning förekommer och hur omfattande förekomsten är, så är det viktigt att vara medveten om att könsstympning är en sedvänja som är svår att undersöka. I många länder är könsstympning av flickor och kvinnor ett brott samtidigt som det är ett starkt tabubelagt ämne. Länsstyrelsen Östergötlands bedömning är därför att uppgifterna om förekomst är lågt skattade.

Uppgifter om hur många flickor och kvinnor i världen som är könsstympade varierar. Enligt UNICEF handlar det om drygt 133 miljoner (UNICEF, 2013). WHO nämner uppgifter på över 200 miljoner flickor och kvinnor. De olika siffrorna beror inte på en förändring i förekomsten utan på olika sätt att värdera och inkludera forskningsstudier.

Könsstympning förekommer enligt UNICEF på många håll i världen, från Indonesien i öst till Peru i väst. Uppskattningar av förekomsten av könsstympning av flickor och kvinnor i de 29 länderna nedan är baserade på representativa nationella dataundersökningar. Kartan nedan utgår från UNICEF:s uppgifter (UNICEF, 2015). Det är viktigt att påpeka att könsstympning av flickor och kvinnor förekommer i många fler än dessa 29 länder. Könsstympning förkommer även i länder där det idag inte finns pålitliga data om omfattningen. Dessa länder är bland annat Colombia, Iran, Jordanien, Oman, Saudiarabien, Syrien, delar av Indonesien och Malaysia och i avgränsade områden i Europa och Nordamerika (UNICEF, 2013).

Ett område med bristande forskning är Mellanöstern, där endast Jemen och Irak är markerade på karta ovan. I rapporter från Kurdistan (Salem et al 2013, WADI 2014) nämner man att ett gammalt tabu har brutits och man har nyligen lokalt börjat prata om och arbeta mot den gamla traditionen att könsstympa sina flickor. Dock finns det få vetenskapliga studier i ämnet från området.

LANS_3266_Tabellen