Annan relevant lagstiftning

Ytterligare lagstiftning som är relevant när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld finns t.ex. i brottsbalken (1962:700)

I brottsbalken finns bestämmelser om straff för brott. Nedan följer några utdrag:

Ytterligare lagstiftning som kan vara viktig att känna till:

Skadeståndslagen (1972:207) och brottsskadelagen (2014:322)
I skadeståndslagen och brottskadelagen finns särskilda bestämmelser om skadestånd för brottsoffer m.m.

Lag (1988:609) om målsägandebiträde
Bestämmelser om förordnande av ett målsägandebiträde finns i lag om målsägandebiträde. Där framgår när ett målsägandebiträde ska förordnas, som t.ex. vid sexualbrott, misshandel och grov kvinnofridskränkning.

I lagen framgår även ombudets uppgifter och rätt till ersättning.

Lag (1999:997) om särskild företrädare för barn
En särskild företrädare ska utses om ett brott som kan leda till fängelse har begåtts mot någon som är under 18 år och

  1. en vårdnadshavare kan misstänkas för brottet, eller
  2. det kan befaras att en vårdnadshavare på grund av sitt förhållande till den som kan misstänkas för brottet inte kommer att ta till vara barnets rätt.

En särskild företrädare ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta till vara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång.

Lag (1988:688) om kontaktförbud
Enligt denna lag får förbud meddelas för en person att besöka och på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person. Kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilket förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda.