Föräldrabalken

Enligt föräldrabalken (SFS 1949:381) ska föräldrar i takt med att barnen blir äldre ge dem mer frihet (ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål) – en frihet som är starkt begränsad i en hederskultur, t.ex. genom förbud mot att umgås med de kompisar man själv valt, att inte få vidareutbilda sig eller att inte själv få välja äktenskapspartner.

Här följer ett utdrag ur föräldrabalken:

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge

1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Lag (1983:47).

11 § Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Lag (1983:47).