Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap

Från och med den 1 juli 2014 gäller nya straffrättsliga och civilrättsliga bestämmelser som stärker skyddet mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Vidare avskaffas möjligheten för barn att få dispens att gifta sig. Reglerna om erkännande av utländska äktenskap skärps också. Regeringen föreslår också skärpta krav på trossamfunden och deras vigselförrättare samt en utökad tillsyn över vigselverksamheten.

Vidare införs ett nytt brott, äktenskapstvång, med straffet fängelse i högst fyra år. Brottet består i att någon genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt belägenhet förmår en person att gifta sig eller ingå en äktenskapsliknande förbindelse. Förberedande gärningar kriminaliseras genom att försök och förberedelse till äktenskapstvång blir straffbart samt genom det nya brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Läs mer om den nya lagstiftningen här.

Ur Brottsbalken

4 c § Den som genom olaga tvång eller utnyttjande av utsatt
belägenhet förmår en person att ingå ett äktenskap som är
giltigt i den stat där det ingås, i den stat enligt vars lag
det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är
medborgare eller har hemvist döms för äktenskapstvång till
fängelse i högst fyra år.

Detsamma gäller den som på sätt som anges i första stycket
förmår någon att ingå en äktenskapsliknande förbindelse, om
den ingås enligt regler som gäller inom en grupp och som
1. innebär att parterna betraktas som makar och anses ha
rättigheter eller skyldigheter i förhållande till varandra,
och
2. innefattar frågan om upplösning av förbindelsen. Lag (2014:381).

4 d § Den som genom vilseledande förmår en person att resa
till en annan stat än den där han eller hon bor, i syfte att
personen genom olaga tvång eller utnyttjande av hans eller
hennes utsatta belägenhet ska förmås att ingå ett sådant
äktenskap eller en sådan äktenskapsliknande förbindelse som
avses i 4 c §, döms för vilseledande till
tvångsäktenskapsresa till fängelse i högst två år. Lag (2014:381).

Läs faktablad ”Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barn-äktenskap” – Justitiedepartementet, maj 2014