Publikationer

Läs mer om, beställ eller ladda ner publikationer här nedanför.

Antal träffar: 116 stycken

Skolstartsaffisch – Saknar du någon efter lovet?

En affisch som handlar om de elever som saknas vid skolstarten och som kanske blivit gifta mot sin vilja under semesterresan.

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Våga stå kvar! – En mindre kommuns erfarenheter av ett framgångsrikt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Arbetet med att strukturera en organisation för att ge stöd och skydd i Söderhamn har varit mycket framgångsrikt när det gäller hedersrelaterad problematik. "Våga stå kvar!" handlar om det metodutvecklande arbetet såväl före som efter kommunens deltagande i Länsstyrelsen Östergötlands projekt Våga göra skillnad. Socialnämndens beslut att inom socialtjänsten inrätta …Läs mer

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

Våga Se – En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Denna vägledning vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympande. Precis som för barn som farit eller riskerar att …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Våga göra skillnad – En vägledning för skydd, stöd och rehabilitering av unga som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och/eller som riskerar att bli gifta mot sin vilja eller som har blivit gifta mot sin vilja.

Vägledningen ”Våga göra skillnad”, togs fram mot bakgrund av att samhället måste försäkra sig om alla barns och ungas lika rätt till stöd och skydd när de utsätts för övergrepp. Vägledningen lyfter fram barns och ungas levda historia, behovet av stöd i de olika faserna som barnet/den unga går igenom …Läs mer

Publicerad: 2011 Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Ung och fri – eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv

Studiematerialet har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Genom att använda "Ung och fri – eller?" i undervisningen uppmuntras eleverna att diskutera hedersproblematiken, såsom tvångsäktenskap, familjens förväntningar, rättigheter och kulturkrockar ur ett annat perspektiv utan att det blir privat. Studiematerialet kan även bidra till att öppna upp för …Läs mer

Publicerad: 2013 Länsstyrelsen Östergötland

Metodstöd för samverkan – hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

Just nu håller vi på att revidera denna publikation, den kommer finnas tillgänglig för beställning och nedladdning igen när detta arbete är klart. Det här är ett metodstöd som kan hjälpa din organisation att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, både inom den egna organisationen och i samverkan med …Läs mer

Publicerad: 2010 Länsstyrelsen Östergötland

Att utveckla en handlingsplan i skolan – ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Detta metodstöd, som är särskilt framtaget för skolan, kan fungera som ett underlag när skolan ska ta fram en handlingsplan och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2008 Länsstyrelsen Östergötland

Mognad och livsutrymme – Ett stödmaterial för hur skolan kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och med skolans värdegrund som verktyg

Mognad & livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. Stödmaterialet syftar till att ge skolpersonal verktyg i hur skolan kan arbeta med att medvetandegöra blivande tonårigar om pubertet och mognad genom …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Hedersrelaterat våld och förtryck – Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Det här är den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetet tar utgångspunkt i alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att …Läs mer

Publicerad: 2010 Länsstyrelsen Östergötland

Du är född till att göra skillnad

En empowermentbok skriven av Melissa Delir. Empowermentboken är ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse. Syftet med boken är att visa på hur den unga kvinnan steg för steg lärde sig att hantera sin inre ångest och skapa nya sociala relationer. Målet …Läs mer

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

De stympade barnen

En bilaga som bygger på artikelserien De stympade barnen av Annica Hesser och Joakim Blomqvist. Artikelserien publicerades i Norrköpings Tidningar under perioden 4 mars till 2 april 2014. Artikelserien är både tankeväckande och inspirerande. Den innehåller artiklar med kvinnor egna berättelser om hur de utsattes för könsstympning och de konsekvenser …Läs mer

Publicerad: 2014 NT/Länsstyrelsen Östergötland

Man vill ju finnas – En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Handboken vänder sig främst till äldre barn och ungdomar (13–25 år) som lever med skyddade personuppgifter. Syftet är att förmedla lättförståelig och praktiskt användbar information för att underlätta vardagen för den som är utsatt. Handboken riktar sig också till vuxna för att öka kunskapen om och förståelsen för dessa barns …Läs mer

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Kontaktkort, Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

Visitkort med kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam.

Publicerad: 2015

Underlag för utveckling och implementering

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta underlag som ett stöd för att myndigheter, verksamheter och organisationer ska kunna utveckla arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger bland annat på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad – en …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Material om hedersrelaterat våld och förtryck

Broschyr med kort information om Länsstyrelsen Östergötlands publikationer om hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. Länsstyrelsen Östergötland har sedan dess fortsatt att …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Folder att använda i kontakten med eleverna

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

Affisch att anslå i skolan

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

Skolkampanj – Broschyr till skolpersonal

Den här broschyren är en del av ett informationsmaterial riktat till skolan och innehåller information om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och vad det innebär för den som är utsatt. Den informerar även om den nya lagstiftningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Affisch om lagstiftningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap – riktad till barn och unga (översatt till tio språk)

(Översatt till arabiska, persiska, kurmanci, sorani, dari, turkiska, somaliska, franska, engelska och romani (Arli)).

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Affisch om lagstiftningen om stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap – riktad till vårdnadshavare (översatt till tio språk)

(Översatt till arabiska, persiska, kurmanci, sorani, dari, turkiska, somaliska, franska, engelska och romani (Arli))

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Affisch SMS

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Affisch text

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Affisch bild

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Stärkt skydd mot barnäktenskap – informationsmaterial riktat till yrkesverksamma (för visning på digitala skärmar)

Informationsmaterial riktat till yrkesverksamma om lagändringarna (1 juli 2020) om barnäktenskap och utreseförbud. Materialet är anpassat för visning på digitala skärmar.

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Stärkt skydd mot barnäktenskap – informationsmaterial riktat till vårdnadshavare (för visning på digitala skärmar)

Informationsmaterial riktat till vårdnadshavare om lagändringarna (1 juli 2020) om barnäktenskap och utreseförbud. Materialet är anpassat för visning på digitala skärmar.

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Stärkt skydd mot barnäktenskap – informationsmaterial riktat till barn och unga (för visning på digitala skärmar)

Informationsmaterial riktat till barn och unga om lagändringarna (1 juli 2020) om barnäktenskap och utreseförbud. Materialet är anpassat för visning på digitala skärmar.

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Stärkt skydd mot barnäktenskap – informationsmaterial riktat till yrkesverksamma (affisch för utskrift)

Informationsmaterial riktat till yrkesverksamma om lagändringarna (1 juli 2020) om barnäktenskap och utreseförbud. Affischen är anpassad för utskrift i A3-format.

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Stärkt skydd mot barnäktenskap – informationsmaterial riktat till vårdnadshavare (affisch för utskrift)

Informationsmaterial riktat till vårdnadshavare om lagändringarna (1 juli 2020) om barnäktenskap och utreseförbud. Affischen är anpassad för utskrift i A3-format.

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Stärkt skydd mot barnäktenskap – informationsmaterial riktat till barn och unga (affisch för utskrift)

Informationsmaterial riktat till barn och unga om lagändringarna (1 juli 2020) om barnäktenskap och utreseförbud. Affischen är anpassad för utskrift i A3-format.

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

En film som ger en bild av hur det är att vara utsatt, och hur skolan kan arbeta med de här frågorna.

Publicerad: 2013 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare

Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen lyfter lagstiftningen som råder inom området, vilka ansvarsområden myndigheter och andra aktörer har, samt hur man kan få hjälp och stöd från olika samhällsinstanser. I filmen får vi information av bland annat Justitieminister Morgan Johansson och andra yrkesverksamma …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – En informationsfilm för yrkesverksamma

För att kunna ge barn och unga det stöd, den vård och det skydd de kan vara i behov av när de blivit utsatta för könsstympning eller när de riskerar att utsättas för könsstympning krävs det att yrkesverksamma har kunskap om hur det går att arbeta mot könsstympning och kunskap …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga

Denna film innehåller verkliga berättelser från en tjej som blivit utsatt för könsstympning och som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv. Historien är baserade på verkliga ärenden men med skådespelare för att inte äventyra de utsatta personernas säkerhet. Filmen innehåller intervjuer med Justitieminister Morgan Johansson, en barnmorska, …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Gift mot sin vilja – en film för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap

Genom intervjuer med andra aktörer beskrivs innerbörden av den nya lagstiftningen och skillnaden från innan lagen fanns, samt innerbörden av att leva ett liv i en hederskontext. Filmen lyfter även fram vikten av samverkan mellan skola och socialtjänst samt Polisen och hur socialtjänst bör agera för att få till stånd …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap

Filmen innehåller verkliga berättelser från en tjej och en kille som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck och som riskerats att bli gifta mot sin vilja, men som har fått hjälp och idag lever ett acceptabelt liv, dock med skyddad identitet och de konsekvenser utsattheten för med sig. Historierna är …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för föräldrar och vårdnadshavare (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan. Länsstyrelsen Östergötland har producerat denna film som riktar sig till vårdnadshavare. Filmen …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Könsstympning av flickor och kvinnor – en informationsfilm för barn och unga (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan. Denna film innehåller verkliga berättelser från en tjej som blivit utsatt för …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Gift mot sin vilja – en informationsfilm för barn och unga om den nya lagen mot tvångsäktenskap (översatta och dubbade till 10 språk)

Här hittar du filmerna översatta och dubbade på 10 språk: turkiska, sorani, somaliska, romani, kurdiska, franska, farsi, engelska, dari samt arabiska. Du kan välja mellan de olika språken i YouTube-spelaren som öppnas när du klickar på länken nedan. Filmen innehåller verkliga berättelser från en tjej och en kille som utsatts …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Delrapport – Nationella Kompetensteamet (2014:31)

I denna rapport görs en delredovisning av uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats. I denna rapport redovisas detta uppdrag, med fokus på den kunskap och de erfarenheter som den nationella stödtelefonen har gett. Uppdraget har förlängts till och …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap (2015:7)

I december 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja, som sedan kom att förlängas med det uppdrag som gavs till Länsstyrelsen 2014 och som redovisas i denna rapport. Länsstyrelsen Östergötland …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Gift mot sin vilja (2015:4)

Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. (Regeringsuppdrag U2011/7068/UC).

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Våga göra skillnad (2014:30)

Vägledningsuppdraget består av fyra olika uppdrag. I denna slutrapport ligger fokus på övergripande reflektioner och slutsatser från vägledningsuppdraget som Länsstyrelsen Östergötland drivit och utvecklat under perioden 2011-2014, samt tankar kring hur arbetet kan utvecklas.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning (2015:15)

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen (U2013/5292/JÄM) att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetet för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor, och vilket stöd de som redan blivit utsatta får. Länsstyrelsen har även undersökt hur arbetet bedrivs i …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck – slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser (2015:6)

Slutrapporten ger en övergripande, nulägesbeskrivning om det arbete som bedrivs runt om i landet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som barn- och tvångsäktenskap, och ger riktning åt det fortsatta arbetet.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Uppdrag att sprida Våga se – slutredovisning (2016:04)

I arbetet med att sprida vägledningen Våga se, en vägledning för stöd och skydd av flickor som är eller riskerar att bli könsstympade, har Länsstyrelsen Östergötland under år 2015 genomfört olika satsningar. Dessa satsningar inkluderar t.ex. cirka 90 utbildningar för olika yrkesverksamma på lokal och regional nivå, tagit fram informationsfilmer, …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad – slutredovisning (2016:05)

För att barn och unga ska få tillgång till ett liv utan våld och förtryck, krävs det att myndigheter och organisationer tar fram fungerande arbetsrutiner som implementeras i ordinarie verksamhet samt att yrkesverksamma har kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med regeringsuppdraget att sprida …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Kartläggning föräldrastöd – slutredovisning (2016:06)

Länsstyrelsen Östergötland ser arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, som mycket angeläget, prioriterat och viktigt. Sedan år 2005 har Länsstyrelsen Östergötland haft nationella regeringsuppdrag som rör hedersrelaterat våld och förtryck. I den här rapporten redovisas …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Nationella Kompetensteamet – slutredovisning (2016:03)

Länsstyrelsen har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag, som rör hedersrelaterat våld och förtryck och i den här rapporten redovisas uppdraget att driva det Nationella Kompetensteamet som har utvecklats på uppdrag av regeringen.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet (2017:09)

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen. Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld …Läs mer

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (2017:08)

Det uppdrag som redovisas i denna rapport syftar till att länsstyrelserna aktivt ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Under år 2016 skulle särskild prioritet ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser. Uppdraget omfattar att länsstyrelserna fördelar medel till …Läs mer

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Rapport om tre uppdrag (2017:10)

Det som redovisas i denna rapport syftar till att beskriva Länsstyrelsen Östergötlands arbete med tre regeringsuppdrag inom området hedersrelaterat våld och förtryck: 1. sprida vägledningen Våga göra skillnad och genomföra utbildningssatsningar, 2. sprida vägledningen Våga se och genomföra utbildningssatsningar, samt 3. sprida kunskap om och följa upp arbetet med föräldrastöd …Läs mer

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Årsrapport 2017. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2017 (2018:4)

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen Östergötland arbetet under 2017 med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen. Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga …Läs mer

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Underlag till en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som kan tas in i en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen Östergötlands förslag ska i första hand avse rättsväsendet, skola och förskola, fritidsverksamhet för barn och unga, det civila samhället samt verksamhet för asylsökande …Läs mer

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Årsrapport 2018. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2018 (2019:5)

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2018 års genomförande av det nationella uppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2017/07421/JÄM). Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag att förebygga och …Läs mer

Publicerad: 2019 Länsstyrelsen Östergötland

Utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar. Delrapport – Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck 2018 (2019:6)

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft i uppdrag att utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. I arbetet med uppdraget har Länsstyrelsen Östergötland utgått från en bred förståelse av vad som kan ses som insatser som …Läs mer

Publicerad: 2019 Länsstyrelsen Östergötland

Delredovisning av regionala resurscentra för våldsutsatta

I denna rapport görs en delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas detta uppdrag med fokus på de utvalda länens arbete …Läs mer

Publicerad: 2019 Länsstyrelsen Östergötland

Årsrapport 2019. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019 (2020:10)

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2019 års genomförande av regeringsuppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2018/06064/RS, A2019/01278/JÄM, A2019/01202/SV). Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag att förebygga och …Läs mer

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019 (2020:13)

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till SCB att genomföra en enkätundersökning på temat bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Detta i syfte att samla in ytterligare underlag som kan användas för att fortsätta utveckla myndigheters insatser på området. Undersökningen genomfördes som …Läs mer

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport 2018–2019. Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck (2020:4)

I denna rapport redovisas länsstyrelsernas regeringsuppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Av regeringsuppdraget framgår också att sådan verksamhet kan innebära …Läs mer

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Vänd dem inte ryggen – Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Syftet med det här utbildningsmaterialet är att höja medvetenheten och kompetensen hos olika personalgrupper för att behoven av stöd och hjälp hos de personer som är utsatta för hedersrelaterat våld bättre ska tillgodoses. Socialstyrelsen 2014.

Publicerad: 2014 Socialstyrelsen

Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter.

Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Detta stödmaterial beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt …Läs mer

Publicerad: 2018 Skolverket

Hedersrelaterat våld och förtryck — en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Publicerad: 2010 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01

Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag. Målet är att öka kunskapen …Läs mer

Publicerad: 2011 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Hedersrelaterat våld – handbok

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon som riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Handboken, som bygger på en kartläggning av 69 ärenden, är systematiserad i tre delar; se, förstå och agera. Avsikten är att läsaren ska få hjälp att se tecknen på att det …Läs mer

Publicerad: 2014 Åklagarmyndigheten

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Handboken kan ge stöd till chefer och anmälare om anmälningar till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa (14 kap. 1 och 1 c §§ SoL). Informationen utgår främst ifrån lag, förarbeten, rättsfall och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om anmälningar.

Publicerad: 2014 Socialstyrelsen

Placerade barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten som arbetar med placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet. Den syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området.

Publicerad: 2020 Socialstyrelsen

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6).

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Den innehåller även avsnitt om familjerätten och förhållandet mellan socialtjänsten och ideella föreningar.

Publicerad: 2016 Socialstyrelsen

Om könsstympning av flickor och kvinnor – ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer

Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i deras arbete med att utbilda nyanlända om det svenska samhället.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Den här studien uppskattar hur många personer som kan vara utsatta för könsstympning i Sverige i dag.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Kompetenshöjande åtgärder till hälso- och sjukvården om kvinnlig könsstympning – rapport

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att vidta kompetenshöjande åtgärder för hälso- och sjukvården när det gäller kvinnlig könsstympning. Denna rapport vänder sig i första hand till regeringen och är en redovisning av hur Socialstyrelsen genomfört uppdraget.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

HBT & heder – råd till yrkesverksamma

I den här broschyren får du inblick i hur det kan vara för unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. Du får också ta del av hur andra yrkesverksamma tänker kring sin roll och sina möjligheter att hjälpa. Broschyren är framtagen inom ramen för ett treårigt projekt som drivs …Läs mer

Publicerad: 2012 RFSL Ungdom och ALMAeuropa

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Det gäller även om ingreppet utförs utomlands i ett land där det är tillåtet. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konventionen om barns rättigheter. Denna handbok riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Värmland

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Materialet riktar sig i första hand till legitimerad personal som i sitt arbete möter flickor och kvinnor som är könsstympade, eller flickor som kanske riskerar att bli utsatta för könsstympning, till exempel inom mödrahälsovården, barnahälsovården, förlossningsvården, kvinnosjukvården, elevhälsan och ungdomsmottagningen.

Publicerad: 2016 Socialstyrelsen

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Socialstyrelsens rapport är en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör såväl flickor som pojkar vilka kommer till Sverige och uppges att vara gifta. Materialet omfattar både ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare.

Publicerad: 2017 Socialstyrelsen

Metodstöd när personer befinner sig utomlands eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja

Metodhandboken handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, hedersbrott i utlandet, tvångsäktenskap, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstympning.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Västmanland

Polisens utredningar av hederrelaterat våld

Brottsförebyggande rådet har efter förfrågan från Rikspolisstyrelsen gjort en studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras. Rapporten bygger på en genomgång av polisutredningar från 2009 och intervjuer med polisanställda, åklagare och representanter från skyddade boenden och stödverksamheter.

Publicerad: 2012 BRÅ

Granskning av ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har genomfört denna granskning. Den har omfattat samtliga vid Åklagarmyndigheten avslutade ärenden som inte har lett till åtal för äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Publicerad: 2016 Åklagarmyndigheten

Handbok – Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn

Denna handbok behandlar handläggningen av ärenden rörande olika former av övergrepp mot barn, framförallt avses då brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, BrB.

Publicerad: 2012 Åklagarmyndigheten

Mot någons vilja

Under 2010–2012 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att arbeta med frågan om äktenskap mot någons vilja. I uppdraget ingick att genomföra utbildningsinsatser inom statliga, kommunala och fristående verksamheter, sprida information och vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter.

Publicerad: 2012 Ungdomsstyrelsen

Äkta makar – fem fördjupande artiklar

Fem skribenters artiklar till kunskapssammanställningen Äkta makar. Artiklarna behandlar olika ämnen som relaterar till frågan om vigselceremonier som inte är juridiskt bindande samt till ekonomiska förbindelser i samband med äktenskap.

Publicerad: 2012 Ungdomstyrelsen

Äkta makar

En kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer. Här beskrivs vad berörda myndigheter känner till om ceremonier som inte är juridiskt bindande och hur de arbetar med frågan. Enskilda individer, yrkesverksamma och ideella aktörer har berättat om sina erfarenheter och några trossamfundsrepresentanter tecknar …Läs mer

Publicerad: 2012 Ungdomsstyrelsen

Viljan att förebygga äktenskap mot någons vilja

Ungdomsstyrelsen fick våren 2010 i uppdrag att genomföra insatser som kan förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja. Ungdomsstyrelsen har under hösten och vintern 2010 genomfört en mängd informations- och utbildningssatsningar, kartlagt verksamheter som arbetar med att förebygga äktenskap mot någons vilja …Läs mer

Publicerad: 2011 Ungdomsstyrelsen

Av egen vilja

En kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja.

Publicerad: 2010 Ungdomsstyrelsen

Rätt att välja

Det behövs mer och bättre information om giftermål mot den egna viljan till unga, föräldrar och till dem som arbetar med unga. Informationen till unga måste vara enkel att nå och inte utsätta de unga för en riskabel situation. Ungdomsstyrelsen beskriver vilken information som finns tillgänglig idag och föreslår att …Läs mer

Publicerad: 2010 Ungdomsstyrelsen

Gift mot sin vilja

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. I rapporten beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och …Läs mer

Publicerad: 2009 Ungdomsstyrelsen

Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

Fokus 15 är en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. MUCF har kartlagt hur unga får kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. MUCF har också undersökt hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det stöd och skydd de har rätt till …Läs mer

Publicerad: 2015 MUCF

Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer

Begreppet hedersvåld har under det senaste årtiondet diskuterats i den svenska debatten. Som en följd av regeringens satsning mot relationsvåld och sexualbrott år 2008 lyftes frågan om hedersvåld som ett enskilt problem/fenomen i svensk kriminalvård. Frågan om Kriminalvården ska satsa särskilda resurser på just hedersvåld är fortfarande obesvarad. Därför är …Läs mer

Publicerad: 2013 Kriminalvården

Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Utredningens syfte är att följa upp och inhämta närmare och bättre kunskap om barn som var gifta då de sökte skydd i Sverige. Utredningen syfte är att undersöka förekomsten av dessa barn och faktiska förhållanden inom Migrationsverkets del av asylprocessen.

Publicerad: 2016 Migrationsverket

Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna

En forskningsstudie från Kriminalvården där man jämfört hedersvåldsdömda med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrottsdömda klienter. Projektet har beviljats nationella projektmedel från Länsstyrelsen Östergötland.

Publicerad: 2018 Kriminalvården

Det är mitt liv!

OM SAMBANDET MELLAN BARNMISSHANDEL OCH ATT INTE FÅ VÄLJA SIN FRAMTIDA PARTNER Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Det är vanligare att elever som har en eller båda föräldrar födda utanför Norden inte får välja …Läs mer

Publicerad: 2018 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten

Socialtjänstens uppdrag vid misstänkt människohandel med barn skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn misstänkts fara illa. När det gäller barn i människohandel eller exploatering finns det emellertid vissa faktorer som socialtjänsten behöver vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd …Läs mer

Publicerad: 2018 Socialstyrelsen

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de utsatta. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj …Läs mer

Publicerad: 2019 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

UNG 2018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

TRIS – tjejers rätt i samhället har fått i uppdrag från Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län att kartlägga förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland unga i Uppsala. Denna kartläggning lyfter särskilt frågan kring tvångsäktenskap, barns ofrihet …Läs mer

Publicerad: 2019 TRIS – tjejers rätt i samhället

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – Vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram denna vägledning med syfte att stödja socialtjänsten i handläggningen när barn uppges vara gifta. Mottagare av vägledningen är primärt socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Delar av vägledningen kan även ge stöd till andra delar av socialtjänstens verksamhet, till exempel enheter för …Läs mer

Publicerad: 2019 Socialstyrelsen

Ett liv utan våld och förtryck – slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen fick våren 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap. I den här rapporten redovisas resultaten av Socialstyrelsens arbete med uppdraget. Rapporten riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, verksamhetschefer på olika nivåer, yrkesverksamma som möter våldsutsatta och personer som …Läs mer

Publicerad: 2019 Socialstyrelsen

Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck

Detta magasin är en dokumentation av Jämställdhetsmyndighetens internationella expertmöte om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med magasinet är att inspirera dig som är verksam inom fältet och sprida internationella erfarenheter i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Innehållet speglar inte nödvändigtvis Jämställdhetsmyndighetens uppfattningar, metoder och uppdrag.

Publicerad: 2019 Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete – sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga. I uppdraget läggs särskilt fokus på metoder för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, och med pojkar och unga män i en hederskontext. Myndigheten har som ett led i detta arbete skickat …Läs mer

Publicerad: 2019 Jämställdhetsmyndigheten

Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning – Delrapport 1

Detta är en delrapport av Socialstyrelsens uppdrag att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt att analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna. Till uppdraget hör att lämna förslag om hur vården kan förbättras och bli mer jämlik över landet …Läs mer

Publicerad: 2020 Socialstyrelsen

Strukturer för stöd

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har till stor del nått målen i regeringsuppdraget att bidra till att …Läs mer

Publicerad: 2020 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

”Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det” – Intervjustudie med kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad våldsbrottslighet

I den här studien har 16 kriminalvårdsklienter med en hedersrelaterad brottslighet intervjuats. Resultaten som rapporten redogör för baseras på deltagarnas egen version av de brott de dömts för. Studien bidrar med kunskap om bakomliggande erfarenheter, värderingar, normer och motiv till våldsbrotten utifrån deltagarnas egna berättelser. Slutsatserna kring identifiering, behandling, återanpassning …Läs mer

Publicerad: 2020 Kriminalvården

Multiutsatta barn – Om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat …Läs mer

Publicerad: 2020 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

KORTLÆGNING – Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande

På opdrag fra Nordisk Ministerråd (NMR) har Rambøll Management Consulting (Rambøll) gennemført en kortlægning af strategier, lovgivning og organisering, som de fem nordiske lande hver især har iværksat for at bekæmpe negativ social kontrol og æresre-lateret vold. Formålet med kortlægningen er at give et samlet overblik over strategier, lovgivning og …Läs mer

Publicerad: 2020 Nordisk Ministerråd