Publikationer

Läs mer om, beställ eller ladda ner publikationer här nedanför.

Antal träffar: 49 stycken

Placerade barn och unga – Handbok för socialtjänsten

Handboken riktar sig framförallt till socialsekreterare och chefer inom socialtjänsten som arbetar med placeringar av barn och unga utanför det egna hemmet. Den syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på området.

Publicerad: 2020 Socialstyrelsen

Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning – Delrapport 1

Detta är en delrapport av Socialstyrelsens uppdrag att inventera vilken vård som erbjuds kvinnor och flickor som utsatts för könsstympning samt att analysera och bedöma i vilken utsträckning vården är jämlik mellan regionerna. Till uppdraget hör att lämna förslag om hur vården kan förbättras och bli mer jämlik över landet …Läs mer

Publicerad: 2020 Socialstyrelsen

Strukturer för stöd

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har på regeringens uppdrag utvärderat Länsstyrelsen Östergötlands arbete. Syftet är att ge regeringen underlag för beslut om att inrätta ett permanent nationellt, sektorsövergripande uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har till stor del nått målen i regeringsuppdraget att bidra till att …Läs mer

Publicerad: 2020 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

”Heder fanns ju i familjen men vi var inte extrema i det” – Intervjustudie med kriminalvårdsklienter med hedersrelaterad våldsbrottslighet

I den här studien har 16 kriminalvårdsklienter med en hedersrelaterad brottslighet intervjuats. Resultaten som rapporten redogör för baseras på deltagarnas egen version av de brott de dömts för. Studien bidrar med kunskap om bakomliggande erfarenheter, värderingar, normer och motiv till våldsbrotten utifrån deltagarnas egna berättelser. Slutsatserna kring identifiering, behandling, återanpassning …Läs mer

Publicerad: 2020 Kriminalvården

Multiutsatta barn – Om barn som utsatts för flera typer av barnmisshandel

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har på uppdrag av regeringen låtit forskarna Carolina Jernbro och Staffan Janson genomföra en kartläggning av våld mot barn i Sverige. Studien är en nationellt representativ elevenkätsundersökning genomförd i årskurs 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet under senhösten 2016. Sammanlagt 4 741 elever har svarat …Läs mer

Publicerad: 2020 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

KORTLÆGNING – Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande

På opdrag fra Nordisk Ministerråd (NMR) har Rambøll Management Consulting (Rambøll) gennemført en kortlægning af strategier, lovgivning og organisering, som de fem nordiske lande hver især har iværksat for at bekæmpe negativ social kontrol og æresre-lateret vold. Formålet med kortlægningen er at give et samlet overblik over strategier, lovgivning og …Läs mer

Publicerad: 2020 Nordisk Ministerråd

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Många av de insatser som används när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är individinriktade, men det har även förekommit familjebaserat arbete. Det är okänt vilket av dessa arbetssätt som är gynnsammast för de utsatta. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj …Läs mer

Publicerad: 2019 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

UNG 2018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

TRIS – tjejers rätt i samhället har fått i uppdrag från Socialförvaltningen i Uppsala kommun och Länsstyrelsen i Uppsala län att kartlägga förekomsten av våldsutsatthet med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer bland unga i Uppsala. Denna kartläggning lyfter särskilt frågan kring tvångsäktenskap, barns ofrihet …Läs mer

Publicerad: 2019 TRIS – tjejers rätt i samhället

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta – Vägledning för socialtjänsten

Socialstyrelsen har tagit fram denna vägledning med syfte att stödja socialtjänsten i handläggningen när barn uppges vara gifta. Mottagare av vägledningen är primärt socialsekreterare, arbetsledare och beslutsfattare inom den sociala barn- och ungdomsvården. Delar av vägledningen kan även ge stöd till andra delar av socialtjänstens verksamhet, till exempel enheter för …Läs mer

Publicerad: 2019 Socialstyrelsen

Ett liv utan våld och förtryck – slutredovisning av uppdraget att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck

Socialstyrelsen fick våren 2017 i uppdrag av regeringen att genomföra en nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck inklusive barnäktenskap och tvångsäktenskap. I den här rapporten redovisas resultaten av Socialstyrelsens arbete med uppdraget. Rapporten riktar sig till beslutsfattare, tjänstemän, verksamhetschefer på olika nivåer, yrkesverksamma som möter våldsutsatta och personer som …Läs mer

Publicerad: 2019 Socialstyrelsen

Samtal pågår: Om hedersrelaterat våld och förtryck

Detta magasin är en dokumentation av Jämställdhetsmyndighetens internationella expertmöte om hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med magasinet är att inspirera dig som är verksam inom fältet och sprida internationella erfarenheter i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Innehållet speglar inte nödvändigtvis Jämställdhetsmyndighetens uppfattningar, metoder och uppdrag.

Publicerad: 2019 Jämställdhetsmyndigheten

Våldsförebyggande arbete – sammanställning av Jämställdhetsmyndighetens enkät avseende nationellt arbete med våldsprevention

Jämställdhetsmyndigheten har ett uppdrag att sammanställa, sprida och utveckla metoder i universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga. I uppdraget läggs särskilt fokus på metoder för att förebygga våld i ungas partnerrelationer, och med pojkar och unga män i en hederskontext. Myndigheten har som ett led i detta arbete skickat …Läs mer

Publicerad: 2019 Jämställdhetsmyndigheten

Hedersrelaterat våld och förtryck. Skolans ansvar och möjligheter.

Hur kan skolans personal arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck? Detta stödmaterial beskriver ett arbete som omfattar fyra nivåer – från skolans uppdrag i läroplanen att bedriva sex- och samlevnadsundervisning och att verka för att samarbetet med hemmen utvecklas, till den akuta situationen då eleven är utsatt …Läs mer

Publicerad: 2018 Skolverket

Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna

En forskningsstudie från Kriminalvården där man jämfört hedersvåldsdömda med normalbefolkningen och andra grupper av våldsbrottsdömda klienter. Projektet har beviljats nationella projektmedel från Länsstyrelsen Östergötland.

Publicerad: 2018 Kriminalvården

Det är mitt liv!

OM SAMBANDET MELLAN BARNMISSHANDEL OCH ATT INTE FÅ VÄLJA SIN FRAMTIDA PARTNER Alltför många tonåringar växer upp i hem där de känner att deras möjligheter att välja och styra sina egna liv begränsas. Det är vanligare att elever som har en eller båda föräldrar födda utanför Norden inte får välja …Läs mer

Publicerad: 2018 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Barn i internationell människohandel och exploatering – vägledning för socialtjänsten

Socialtjänstens uppdrag vid misstänkt människohandel med barn skiljer sig inte principiellt från andra ärenden där barn misstänkts fara illa. När det gäller barn i människohandel eller exploatering finns det emellertid vissa faktorer som socialtjänsten behöver vara särskilt uppmärksam på för att kunna tillgodose barnets behov av och rätt till skydd …Läs mer

Publicerad: 2018 Socialstyrelsen

Barn som kommer till Sverige och uppges vara gifta

Socialstyrelsens rapport är en fördjupad analys av socialtjänstens handläggning i ärenden som rör såväl flickor som pojkar vilka kommer till Sverige och uppges att vara gifta. Materialet omfattar både ensamkommande barn och barn som kommer till Sverige med vårdnadshavare.

Publicerad: 2017 Socialstyrelsen

Våld – Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer

Handboken syftar till att ge socialtjänsten och hälso- och sjukvården vägledning på området och tar upp lagstiftning och förarbeten samt kunskap baserad på forskning och erfarenheter från verksamheterna. Den innehåller även avsnitt om familjerätten och förhållandet mellan socialtjänsten och ideella föreningar.

Publicerad: 2016 Socialstyrelsen

Kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige. Det gäller även om ingreppet utförs utomlands i ett land där det är tillåtet. Kvinnlig könsstympning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och konventionen om barns rättigheter. Denna handbok riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Värmland

Kvinnlig könsstympning – ett stöd för hälso- och sjukvårdens arbete

Materialet riktar sig i första hand till legitimerad personal som i sitt arbete möter flickor och kvinnor som är könsstympade, eller flickor som kanske riskerar att bli utsatta för könsstympning, till exempel inom mödrahälsovården, barnahälsovården, förlossningsvården, kvinnosjukvården, elevhälsan och ungdomsmottagningen.

Publicerad: 2016 Socialstyrelsen

Granskning av ärenden angående äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum Göteborg har genomfört denna granskning. Den har omfattat samtliga vid Åklagarmyndigheten avslutade ärenden som inte har lett till åtal för äktenskapstvång, försök och förberedelse därtill samt vilseledande till tvångsäktenskapsresa.

Publicerad: 2016 Åklagarmyndigheten

Är du gift? Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige

Utredningens syfte är att följa upp och inhämta närmare och bättre kunskap om barn som var gifta då de sökte skydd i Sverige. Utredningen syfte är att undersöka förekomsten av dessa barn och faktiska förhållanden inom Migrationsverkets del av asylprocessen.

Publicerad: 2016 Migrationsverket

Utreda barn och unga – Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen

Handboken vägleder socialtjänsten för att stärka rättsäkerheten för de barn och familjer som de är i kontakt med. Den kompletterar Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller barn och unga (SOSFS 2014:6).

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Om könsstympning av flickor och kvinnor – ett handledningsmaterial för samhällskommunikatörer

Handledningsmaterialet innehåller diskussionsfrågor kring ämnet kvinnlig könsstympning. Det är tänkt att fungera som stöd till samhällskommunikatörer i deras arbete med att utbilda nyanlända om det svenska samhället.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet

Könsstympning av flickor och kvinnor är ett brott mot de grundläggande mänskliga rättigheterna och mot barns rättigheter. Den här studien uppskattar hur många personer som kan vara utsatta för könsstympning i Sverige i dag.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Kompetenshöjande åtgärder till hälso- och sjukvården om kvinnlig könsstympning – rapport

Socialstyrelsen har haft i uppdrag att vidta kompetenshöjande åtgärder för hälso- och sjukvården när det gäller kvinnlig könsstympning. Denna rapport vänder sig i första hand till regeringen och är en redovisning av hur Socialstyrelsen genomfört uppdraget.

Publicerad: 2015 Socialstyrelsen

Metodstöd när personer befinner sig utomlands eller riskerar att föras utomlands mot sin vilja

Metodhandboken handlar om hedersrelaterat våld och förtryck, hedersbrott i utlandet, tvångsäktenskap, vilseledande till tvångsäktenskapsresa och könsstympning.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Västmanland

Fokus 15 – Ungas sexuella och reproduktiva rättigheter

Fokus 15 är en kartläggning av ungas sexuella och reproduktiva rättigheter. MUCF har kartlagt hur unga får kunskap om sexuella och reproduktiva rättigheter och hur kunskapsförmedlingen kan förbättras. MUCF har också undersökt hur ungas sexuella utsatthet ser ut och på vilka sätt det stöd och skydd de har rätt till …Läs mer

Publicerad: 2015 MUCF

Vänd dem inte ryggen – Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Syftet med det här utbildningsmaterialet är att höja medvetenheten och kompetensen hos olika personalgrupper för att behoven av stöd och hjälp hos de personer som är utsatta för hedersrelaterat våld bättre ska tillgodoses. Socialstyrelsen 2014.

Publicerad: 2014 Socialstyrelsen

Hedersrelaterat våld – handbok

Hedersrelaterat våld är brott riktade mot någon som riskerar att vanära eller har vanärat gärningsmannens, släktens eller gruppens heder. Handboken, som bygger på en kartläggning av 69 ärenden, är systematiserad i tre delar; se, förstå och agera. Avsikten är att läsaren ska få hjälp att se tecknen på att det …Läs mer

Publicerad: 2014 Åklagarmyndigheten

Anmäla oro för barn – Stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare

Handboken kan ge stöd till chefer och anmälare om anmälningar till socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att barn far illa (14 kap. 1 och 1 c §§ SoL). Informationen utgår främst ifrån lag, förarbeten, rättsfall och Justitieombudsmannens beslut i ärenden om anmälningar.

Publicerad: 2014 Socialstyrelsen

Hedersrelaterat våld och förtryck – Kunskapsöversikt och kartläggning av aktörer

Begreppet hedersvåld har under det senaste årtiondet diskuterats i den svenska debatten. Som en följd av regeringens satsning mot relationsvåld och sexualbrott år 2008 lyftes frågan om hedersvåld som ett enskilt problem/fenomen i svensk kriminalvård. Frågan om Kriminalvården ska satsa särskilda resurser på just hedersvåld är fortfarande obesvarad. Därför är …Läs mer

Publicerad: 2013 Kriminalvården

HBT & heder – råd till yrkesverksamma

I den här broschyren får du inblick i hur det kan vara för unga hbt-personer som lever i familjer med hedersnormer. Du får också ta del av hur andra yrkesverksamma tänker kring sin roll och sina möjligheter att hjälpa. Broschyren är framtagen inom ramen för ett treårigt projekt som drivs …Läs mer

Publicerad: 2012 RFSL Ungdom och ALMAeuropa

Polisens utredningar av hederrelaterat våld

Brottsförebyggande rådet har efter förfrågan från Rikspolisstyrelsen gjort en studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras. Rapporten bygger på en genomgång av polisutredningar från 2009 och intervjuer med polisanställda, åklagare och representanter från skyddade boenden och stödverksamheter.

Publicerad: 2012 BRÅ

Handbok – Handläggning av ärenden gällande övergrepp mot barn

Denna handbok behandlar handläggningen av ärenden rörande olika former av övergrepp mot barn, framförallt avses då brott enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, BrB.

Publicerad: 2012 Åklagarmyndigheten

Mot någons vilja

Under 2010–2012 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att arbeta med frågan om äktenskap mot någons vilja. I uppdraget ingick att genomföra utbildningsinsatser inom statliga, kommunala och fristående verksamheter, sprida information och vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter.

Publicerad: 2012 Ungdomsstyrelsen

Äkta makar – fem fördjupande artiklar

Fem skribenters artiklar till kunskapssammanställningen Äkta makar. Artiklarna behandlar olika ämnen som relaterar till frågan om vigselceremonier som inte är juridiskt bindande samt till ekonomiska förbindelser i samband med äktenskap.

Publicerad: 2012 Ungdomstyrelsen

Äkta makar

En kunskapssammanställning om traditionella och vigselliknande ceremonier samt om ekonomiska förbindelser mellan blivande makars familjer. Här beskrivs vad berörda myndigheter känner till om ceremonier som inte är juridiskt bindande och hur de arbetar med frågan. Enskilda individer, yrkesverksamma och ideella aktörer har berättat om sina erfarenheter och några trossamfundsrepresentanter tecknar …Läs mer

Publicerad: 2012 Ungdomsstyrelsen

Kvinnlig omskärelse/könsstympning i Sverige – en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2011:01

Kunskaps- och forskningsöversikten är ett led i NCK:s arbete att sammanställa och sprida kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck och syftar till att kartlägga svensk forskning och debatt om kvinnlig omskärelse/könsstympning samt att teckna en bild av praktikens uttryck och förekomst i Sverige i dag. Målet är att öka kunskapen …Läs mer

Publicerad: 2011 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Viljan att förebygga äktenskap mot någons vilja

Ungdomsstyrelsen fick våren 2010 i uppdrag att genomföra insatser som kan förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja. Ungdomsstyrelsen har under hösten och vintern 2010 genomfört en mängd informations- och utbildningssatsningar, kartlagt verksamheter som arbetar med att förebygga äktenskap mot någons vilja …Läs mer

Publicerad: 2011 Ungdomsstyrelsen

Hedersrelaterat våld och förtryck — en kunskaps- och forskningsöversikt. NCK-rapport 2010:1

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett relativt nytt begrepp i Sverige, både inom forskningen och inom politiken. Själva begreppet är i sig omdebatterat och inom forskningen återfinns olika förklaringar till våldet. Rapporten är en kartläggning av främst svensk forskning inom området.

Publicerad: 2010 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Av egen vilja

En kartläggning av förebyggande arbete och metoder för att förhindra och förebygga att unga blir gifta mot sin vilja.

Publicerad: 2010 Ungdomsstyrelsen

Rätt att välja

Det behövs mer och bättre information om giftermål mot den egna viljan till unga, föräldrar och till dem som arbetar med unga. Informationen till unga måste vara enkel att nå och inte utsätta de unga för en riskabel situation. Ungdomsstyrelsen beskriver vilken information som finns tillgänglig idag och föreslår att …Läs mer

Publicerad: 2010 Ungdomsstyrelsen

Gift mot sin vilja

Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten av arrangerade äktenskap mot en parts vilja i Sverige. I rapporten beskriver vi situationen för flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män upp till och med 25 år utifrån de kunskaper och erfarenheter som gjorts inom forskning och …Läs mer

Publicerad: 2009 Ungdomsstyrelsen