Publikationer

Läs mer om, beställ eller ladda ner publikationer här nedanför.

Antal träffar: 16 stycken

Underlag för utveckling och implementering

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram detta underlag som ett stöd för att myndigheter, verksamheter och organisationer ska kunna utveckla arbetet i kommunerna och på den lokala nivån. Dokumentet bygger bland annat på de erfarenheter som Länsstyrelsen Östergötland erhöll från sex pilotkommuner genom regeringsuppdraget att sprida Våga göra skillnad – en …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Material om hedersrelaterat våld och förtryck

Broschyr med kort information om Länsstyrelsen Östergötlands publikationer om hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Myndighetsnätverket Gift mot sin vilja

Länsstyrelsen Östergötland fick 2011 regeringsuppdraget Gift mot sin vilja (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. En del av det uppdraget innebar att Länsstyrelsen Östergötland skulle vara sammankallande för ett nätverk av statliga myndigheter. Länsstyrelsen Östergötland har sedan dess fortsatt att …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Mognad och livsutrymme – Ett stödmaterial för hur skolan kan arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck och med skolans värdegrund som verktyg

Mognad & livsutrymme är ett stödmaterial för hur grundskolan, som når alla barn, kan arbeta främjande och förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och främja jämställdhet. Stödmaterialet syftar till att ge skolpersonal verktyg i hur skolan kan arbeta med att medvetandegöra blivande tonårigar om pubertet och mognad genom …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom gymnasium och vuxenutbildning inklusive SFI

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan för elever med skyddade personuppgifter inom grundskolan

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Handlingsplan för barn med skyddade personuppgifter inom förskolan

Allt fler barn och ungdomar i Sverige lever med skyddade personuppgifter. De lever i en utsatthet där problematiken kan se olika ut. Dessa barn, ungdomar och vuxna finns ibland oss på förskolan och i skolan. Att ständigt känna sig rädd, att inte våga skaffa sig vänner för att de inte …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Vi måste våga se – en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Kontaktkort, Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam

Visitkort med kontaktuppgifter till Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam.

Publicerad: 2015

Man vill ju finnas – En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter

Handboken vänder sig främst till äldre barn och ungdomar (13–25 år) som lever med skyddade personuppgifter. Syftet är att förmedla lättförståelig och praktiskt användbar information för att underlätta vardagen för den som är utsatt. Handboken riktar sig också till vuxna för att öka kunskapen om och förståelsen för dessa barns …Läs mer

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

De stympade barnen

En bilaga som bygger på artikelserien De stympade barnen av Annica Hesser och Joakim Blomqvist. Artikelserien publicerades i Norrköpings Tidningar under perioden 4 mars till 2 april 2014. Artikelserien är både tankeväckande och inspirerande. Den innehåller artiklar med kvinnor egna berättelser om hur de utsattes för könsstympning och de konsekvenser …Läs mer

Publicerad: 2014 NT/Länsstyrelsen Östergötland

Du är född till att göra skillnad

En empowermentbok skriven av Melissa Delir. Empowermentboken är ett självstärkande material, som även riktar sig till yrkesverksamma för att få en djupare förståelse. Syftet med boken är att visa på hur den unga kvinnan steg för steg lärde sig att hantera sin inre ångest och skapa nya sociala relationer. Målet …Läs mer

Publicerad: 2014 Länsstyrelsen Östergötland

Ung och fri – eller? Ett studiematerial för unga om rätten att själv välja sitt liv

Studiematerialet har sin utgångspunkt i mänskliga rättigheter och FN:s barnkonvention. Genom att använda "Ung och fri – eller?" i undervisningen uppmuntras eleverna att diskutera hedersproblematiken, såsom tvångsäktenskap, familjens förväntningar, rättigheter och kulturkrockar ur ett annat perspektiv utan att det blir privat. Studiematerialet kan även bidra till att öppna upp för …Läs mer

Publicerad: 2013 Länsstyrelsen Östergötland

Hedersrelaterat våld och förtryck – Handbok för skola och socialtjänst om skyldigheten att se och hjälpa utsatta

Det här är den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken ger vägledning till yrkesverksamma främst inom skola och socialtjänst, kring arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. Arbetet tar utgångspunkt i alla människors grundläggande rättigheter, om rätten att …Läs mer

Publicerad: 2010 Länsstyrelsen Östergötland

Metodstöd för samverkan – hur kan myndigheter och organisationer stödja varandra för att möta individer utsatta för hedersrelaterat våld?

Just nu håller vi på att revidera denna publikation, den kommer finnas tillgänglig för beställning och nedladdning igen när detta arbete är klart. Det här är ett metodstöd som kan hjälpa din organisation att utveckla arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, både inom den egna organisationen och i samverkan med …Läs mer

Publicerad: 2010 Länsstyrelsen Östergötland

Att utveckla en handlingsplan i skolan – ett metodstöd för arbete mot hedersrelaterat våld

Detta metodstöd, som är särskilt framtaget för skolan, kan fungera som ett underlag när skolan ska ta fram en handlingsplan och rutiner för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Publicerad: 2008 Länsstyrelsen Östergötland