Publikationer

Läs mer om, beställ eller ladda ner publikationer här nedanför.

Antal träffar: 21 stycken

Årsrapport 2019. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2019 (2020:10)

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2019 års genomförande av regeringsuppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2018/06064/RS, A2019/01278/JÄM, A2019/01202/SV). Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag att förebygga och …Läs mer

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019 (2020:13)

I slutet av 2019 gav Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag till SCB att genomföra en enkätundersökning på temat bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta. Detta i syfte att samla in ytterligare underlag som kan användas för att fortsätta utveckla myndigheters insatser på området. Undersökningen genomfördes som …Läs mer

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport 2018–2019. Regionala resurscentra för våldsutsatta med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck (2020:4)

I denna rapport redovisas länsstyrelsernas regeringsuppdrag att på några platser i landet stödja utvecklingen av regionala, kommun- och myndighetsgemensamma resurscentra för barn och vuxna som är utsatta, eller riskerar att utsättas för, våld av närstående, i synnerhet hedersrelaterat våld och förtryck. Av regeringsuppdraget framgår också att sådan verksamhet kan innebära …Läs mer

Publicerad: 2020 Länsstyrelsen Östergötland

Årsrapport 2018. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2018 (2019:5)

I rapporten redovisar Länsstyrelsen Östergötland 2018 års genomförande av det nationella uppdraget att bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor (S2017/07421/JÄM). Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag att förebygga och …Läs mer

Publicerad: 2019 Länsstyrelsen Östergötland

Utveckling av program för våldsförebyggande arbete med föräldrar. Delrapport – Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck 2018 (2019:6)

Länsstyrelsen Östergötland har under 2018 haft i uppdrag att utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar som syftar till att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. I arbetet med uppdraget har Länsstyrelsen Östergötland utgått från en bred förståelse av vad som kan ses som insatser som …Läs mer

Publicerad: 2019 Länsstyrelsen Östergötland

Delredovisning av regionala resurscentra för våldsutsatta

I denna rapport görs en delredovisning av länsstyrelsernas uppdrag (S2017/07420/JÄM (delvis) att stödja utvecklingen av resurscentra på några platser i landet för personer som utsatts för våld av närstående med särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas detta uppdrag med fokus på de utvalda länens arbete …Läs mer

Publicerad: 2019 Länsstyrelsen Östergötland

Årsrapport 2017. Länsstyrelsen Östergötlands nationella uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck – verksamheten under 2017 (2018:4)

I denna rapport redovisar Länsstyrelsen Östergötland arbetet under 2017 med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen. Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga …Läs mer

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Underlag till en nationell handlingsplan för arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor

Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag som kan tas in i en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Länsstyrelsen Östergötlands förslag ska i första hand avse rättsväsendet, skola och förskola, fritidsverksamhet för barn och unga, det civila samhället samt verksamhet för asylsökande …Läs mer

Publicerad: 2018 Länsstyrelsen Östergötland

Nationella kompetensteamet (2017:09)

Länsstyrelsen Östergötland har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag som syftat till att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med uppdraget att fortsätta driva det Nationella kompetensteamet, inklusive den nationella stödtelefonen. Syftet med uppdraget är att samordna och stödja arbetet för att motverka hedersrelaterat våld …Läs mer

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Insatser för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck (2017:08)

Det uppdrag som redovisas i denna rapport syftar till att länsstyrelserna aktivt ska främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Under år 2016 skulle särskild prioritet ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser. Uppdraget omfattar att länsstyrelserna fördelar medel till …Läs mer

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Rapport om tre uppdrag (2017:10)

Det som redovisas i denna rapport syftar till att beskriva Länsstyrelsen Östergötlands arbete med tre regeringsuppdrag inom området hedersrelaterat våld och förtryck: 1. sprida vägledningen Våga göra skillnad och genomföra utbildningssatsningar, 2. sprida vägledningen Våga se och genomföra utbildningssatsningar, samt 3. sprida kunskap om och följa upp arbetet med föräldrastöd …Läs mer

Publicerad: 2017 Länsstyrelsen Östergötland

Uppdrag att sprida Våga se – slutredovisning (2016:04)

I arbetet med att sprida vägledningen Våga se, en vägledning för stöd och skydd av flickor som är eller riskerar att bli könsstympade, har Länsstyrelsen Östergötland under år 2015 genomfört olika satsningar. Dessa satsningar inkluderar t.ex. cirka 90 utbildningar för olika yrkesverksamma på lokal och regional nivå, tagit fram informationsfilmer, …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Uppdrag att sprida Våga göra skillnad – slutredovisning (2016:05)

För att barn och unga ska få tillgång till ett liv utan våld och förtryck, krävs det att myndigheter och organisationer tar fram fungerande arbetsrutiner som implementeras i ordinarie verksamhet samt att yrkesverksamma har kunskap inom området hedersrelaterat våld och förtryck. I denna rapport redovisas arbetet med regeringsuppdraget att sprida …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Kartläggning föräldrastöd – slutredovisning (2016:06)

Länsstyrelsen Östergötland ser arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som till exempel barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor, som mycket angeläget, prioriterat och viktigt. Sedan år 2005 har Länsstyrelsen Östergötland haft nationella regeringsuppdrag som rör hedersrelaterat våld och förtryck. I den här rapporten redovisas …Läs mer

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Nationella Kompetensteamet – slutredovisning (2016:03)

Länsstyrelsen har sedan 2005 haft nationella regeringsuppdrag, som rör hedersrelaterat våld och förtryck och i den här rapporten redovisas uppdraget att driva det Nationella Kompetensteamet som har utvecklats på uppdrag av regeringen.

Publicerad: 2016 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck – slutredovisning av länsstyrelsernas uppdrag att främja och lämna stöd till insatser (2015:6)

Slutrapporten ger en övergripande, nulägesbeskrivning om det arbete som bedrivs runt om i landet för att motverka såväl hedersrelaterat våld och förtryck som barn- och tvångsäktenskap, och ger riktning åt det fortsatta arbetet.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Uppdrag att undersöka och ge förslag på hur verksamheter och myndigheter kan arbeta med flickor och kvinnor som är eller riskerar att utsättas för könsstympning (2015:15)

I september 2013 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag av regeringen (U2013/5292/JÄM) att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar eller har arbetet för att förebygga och förhindra könsstympning av flickor och kvinnor, och vilket stöd de som redan blivit utsatta får. Länsstyrelsen har även undersökt hur arbetet bedrivs i …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Våga göra skillnad (2014:30)

Vägledningsuppdraget består av fyra olika uppdrag. I denna slutrapport ligger fokus på övergripande reflektioner och slutsatser från vägledningsuppdraget som Länsstyrelsen Östergötland drivit och utvecklat under perioden 2011-2014, samt tankar kring hur arbetet kan utvecklas.

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Gift mot sin vilja (2015:4)

Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. (Regeringsuppdrag U2011/7068/UC).

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Slutrapport – Den förstärkta informationsinsatsen till unga när det gäller tvångsäktenskap och barnäktenskap (2015:7)

I december 2011 fick Länsstyrelsen Östergötland i uppdrag (U2011/7068/UC) att genomföra insatser för att förebygga och förhindra att unga mellan 13 och 25 år blir gifta mot sin vilja, som sedan kom att förlängas med det uppdrag som gavs till Länsstyrelsen 2014 och som redovisas i denna rapport. Länsstyrelsen Östergötland …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland

Delrapport – Nationella Kompetensteamet (2014:31)

I denna rapport görs en delredovisning av uppdraget att utveckla och driva ett nationellt kompetensteam (U2013/5290/JÄM). Inom ramen för uppdraget har en nationell stödtelefon inrättats. I denna rapport redovisas detta uppdrag, med fokus på den kunskap och de erfarenheter som den nationella stödtelefonen har gett. Uppdraget har förlängts till och …Läs mer

Publicerad: 2015 Länsstyrelsen Östergötland