Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen, eller som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli utfrysta, hotade och misshandlade. För en del innebär ett ställningstagande mot familjens normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och hållet bryta med dem.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är kollektivt utövat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela släkten (Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, 2005; Skr. 2007/08:39; Socialstyrelsen, 2014). Våldet och förtrycket drabbar både flickor och kvinnor samt pojkar och män och det är både män och kvinnor som är förövare. Ibland är en och samma person både själv utsatt och förövare, detta gäller inte minst pojkar och unga män.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på många olika sätt och regeringen beskriver det så här
”Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld och våld, inklusive dödligt våld” (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (Skr. 2007/08:39).

Olika former av utsatthet

Hedersrelaterat våld och förtryck utövas med olika syften. För det första utövas det för att få personer att följa familjens normer och värderingar om exempelvis oskuld och om att sätta kollektivet före individen. Utsattheten kan då  handla om att kontrolleras och att tvingas leva med stora begränsningar genom till exempel hot och påtryckningar.

För det andra utövas våldet och förtrycket mot dem som brutit mot familjens normer och värderingar, med syftet att familjen och släkten ska återvinna den förlorade hedern. Detta sker genom att den som brutit mot familjens normer och värderingar bestraffas. Bestraffningarna kan se ut på många olika sätt och kan till exempel handla om känslomässig och social utfrysning, kränkningar och fysiskt våld, inklusive mord. Läs mer om det hedersrelateratede våldets och förtryckets uttryck.

Det psykiska våldet kan till exempel handla om kontroll, kränkningar, hot och skuld- och skambeläggning.

Socialt kan det exempelvis innebära att en person blir isolerad och utfryst från familjens gemenskap och att inte få delta i olika aktiviteter i skolan och på fritiden.

Det sexuella våldet tar sig bland annat uttryck i att personer tvingas eller förmås att ingå äktenskap mot sin vilja. Homosexuella personer och i vissa fall bisexuella personer kan tvingas in i relationer med personer av motsatt kön vilket innebär att man förvägras rätten till sin sexualitet. Det förekommer även andra typer av sexuella övergrepp.

Det fysiska våldet kan röra sig om olika brottsliga våldsgärningar, alltifrån enstaka slag till mord. Det fysiska våldet är ofta ett uttryck för att förtrycket och kontrollen inte fungerar och används för att bestraffa den som brutit mot familjens normer och värderingar.

Det ekonomiska våldet kan röra sig om flickor och kvinnor som inte får tillgång till utbildning, som hamnar utanför arbetsmarknaden, som får rätten till utbildning men förvägras rätten att arbeta, eller som inte får tillgång till sin egen ekonomi eller förvärvad inkomst. Ekonomisk självständighet för flickor och unga kvinnor kan bli ett hot mot familjens normer och värderingar.

Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt flickor och unga kvinnor men även pojkar och män utsätts. Delvis kan det ta sig andra uttryck än det som drabbar flickor och kvinnor, bland annat genom att pojkar och unga män kan förmås eller tvingas att bevaka till exempel sina systrar eller sin mamma. Dock kan detta vara ett krav också på flickor och kvinnor, där exempelvis systrar tvingas att bevaka varandra.

Två uttrycksformer för hedersrelaterat våld och förtryck som hör samman med föreställningen om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella beteende är äktenskap mot den egna viljan och könsstympning av flickor och kvinnor.