Barn- och tvångsäktenskap

Barn- och tvångsäktenskap kan antingen ske genom tvång eller att den unge till exempel genom påtryckningar förmås att gifta sig mot sin vilja.

Den 1 juli 2014 trädde lagen mot äktenskapstvång i kraft, vilket innebär att det utöver att det är straffbart att tvinga någon att gifta sig också är brottsligt att pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även försök och förberedelse till äktenskapstvång är kriminaliserat i och med den nya lagen, samt att lura någon att resa utomlands i syfte att han eller hon ska giftas bort genom tvång eller utnyttjande (Justitiedepartementet, 2014; Prop. 2013/14:208).

Möjligheten för barn att få dispens för att gifta sig har tagits bort i och med den nya lagstiftningen och möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap har begränsats till fall där det finns synnerliga skäl. Även när det gäller utländska fullmaktsäktenskap (äktenskap som ingås utan att parterna är samtidigt närvarande) måste det numera finnas synnerliga skäl om dessa ska erkännas (Justitiedepartementet, 2014).

Enligt internationella studier är konflikter om val av äktenskapspartner och om giftermål ofta orsaken till att unga personer utsätts för hedersrelaterat våld (Ungdomsstyrelsen, 2009). En svensk studie har visat att en vanlig orsak till att framför allt flickor och unga kvinnor hade omhändertagits på grund av hedersrelaterat våld, var att de inte själva fick välja partner och att de kände sig hotade om de inte följde familjens krav (Socialstyrelsen, 2014).

För homo- och bisexuella personer samt transpersoner är det en särskilt hög risk för att giftas bort mot sin vilja, eftersom detta ses som ett sätt att ”korrigera” deras sexualitet (ALMAeuropa, 2012).

Barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning är också en särskilt sårbar grupp för att utsättas för barn- och tvångsäktenskap (Tris (2014) Trippelt utsatt metodstöd; Länsstyrelsen Östergötland, 2015).

Länsstyrelsen Östergötlands filmer om barn- och tvångsäktenskap
Gift mot sin vilja- en informationsfilm för yrkesverksamma om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap

Gift mot sin vilja- en informationsfilm för barn och unga om den nya lagstiftningen mot tvångsäktenskap