Utsatta och förövare

Det är framförallt flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, men även pojkar och unga män utsätts. Såväl pojkar och män som flickor och kvinnor kan vara förövare. I vissa fall kan en och samma person vara både offer för våld och förtryck samt utöva våld och förtryck mot någon annan. Detta gäller inte minst pojkar och unga män.

Offer för hedersrelaterat våld och förtryck

Även om det framförallt är flickor och unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, är det viktigt att uppmärksamma att också pojkar och unga män samt vuxna personer drabbas. Homo- och bisexuella personer, transpersoner samt barn, unga och vuxna med olika former av funktionsnedsättning kan vara särskilt sårbara för hedersrelaterat våld och förtryck. Syskon till utsatta kan bevittna våldet och är därmed indirekt utsatta, men kan också riskera att själva utsättas för våld eller förtryck.

Om en familjemedlem bryter mot familjens/kollektivets normer och värderingar så riskerar skammen att drabba hela familjen. Familjens/kollektivets normer och värderingar kan till exempel handla om olika slags begränsningar, som att inte få ha vänner av det motsatta könet och att inte få ha en pojk- eller flickvän. Männen är överordnade kvinnorna och det återspeglas i barnens uppfostran, där pojkarna oftast ges större friheter och rättigheter än flickorna. För flickor och unga kvinnor kan familjens normer och värderingar också till exempel leda till begränsningar när det gäller klädval och rörelsefrihet samt krav på att ta ansvar för hushållet och yngre syskon.

Både unga kvinnor och unga män kan tvingas att gifta sig mot sin vilja och kan också utsättas för våld om de har en relation med någon som familjen eller släkten inte accepterar. De kan även utsättas för våld av en pojk- eller flickväns familj eller släkt.

Pojkar och unga män kan även utsättas för våld om de stödjer eller beskyddar flickor eller kvinnor som bryter mot familjens normer och värderingar.

Förövare

Såväl pojkar och män som flickor och kvinnor kan aktivt utöva kontroll, våld och förtryck. Pojkar och män kan utöva våld och förtryck för att kontrollera flickornas och kvinnornas (sexuella) beteende och på så sätt skydda familjens heder, och flickor och kvinnor kan utöva våld och förtryck för att det är de som ses som ytterst ansvariga för flickornas uppfostran. Även släktingar utanför den allra närmaste familjen kan vara förövare, likaså kan föräldrar eller släktingar till en flicka eller pojke utsätta hennes eller hans pojk- eller flickvän för våld på grund av att relationen inte är accepterad. Pojkar eller unga män i en familj kan förmås eller tvingas att vakta och kontrollera systrar, mödrar eller kvinnliga kusiner, och även att utsätta dem för våld.

Kriminalvården publicerade 2018 studien Hedersrelaterat våld och förtryck – mot förbättrad kunskap om förövarna, där de undersöker om, och i så fall hur, dessa förövare skiljer sig från en matchad normalpopulation och andra våldsbrottsdömda klienter. Länsstyrelsen Östergötland har bidragit till finansieringen av studien.

Här följer några slutsatser från studien:

  • Utifrån de riskfaktorer (tidigare misstankar, tidigare lagföringar samt psykiatri) som studerats i denna studie befinner sig gruppen hedersvåldsdömda förövare någonstans mellan en matchad normalpopulation och gruppen dömda för ”övrig våldsbrottslighet”.
  • Gruppen hedersvåldsdömda förövare var i lika stor utsträckning registrerade för missbruk, tidigare misstanke om brott, lagföring för brott och psykiatri som förövare lagförda för våld mot barn men i mindre utsträckning än förövare lagförda för partnervåld.
  • Hedersvåldsdömda förövare utgör en mer antisocial grupp (tidigare och flera misstankar och lagföringar) där en högre andel har registrerats med psykiatriska och somatiska diagnoser jämfört med den matchade normalpopulationen.
  • De hälsorelaterade problem som återfinns hos hedersvåldsdömda förövare är i stor utsträckning kopplade till stressrelaterade faktorer.
  • Trots skillnader i ”time at risk” (exponeringstid för utfall) uppvisar gruppen hedersvåldsdömda förövare hög förekomst av personer som misstänkts för brott (>90 %) samt hög förekomst av personer som registrerats för tidigare lagföringar (>60 %).

Både offer och förövare

Pojkar kan både vara utsatta själva och utöva kontroll och/eller våld mot andra. För de pojkar/unga män som har eller tvingas ta en kontrollerande roll påverkas också deras eget livsutrymme. Pojkarna kan också hamna i ett dilemma där de ska uppfylla kraven från familjen samtidigt som de förstår systerns eller kusinens önskan om att få ett visst livsutrymme.

Även flickor och kvinnor kan själva vara utsatta och samtidigt utöva kontroll och/eller våld mot exempelvis sina barn eller syskon. En syster kan tvingas acceptera, och ibland försvara, våldet från en bror för att undvika att viss information når övriga familjen, och leder till mycket värre konsekvenser. Hon kan därför känna sig skyddad av brodern trots att han utsätter henne för misshandel eller hot. Våldet blir därmed normaliserat.