Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett ångestsyndrom som kan uppkomma efter traumatiska upplevelser som framkallat känslor av bland annat hjälplöshet eller skräck (läs mer i Vårdguiden). De traumatiska händelserna gör sig påminda bland annat genom ständigt återkommande minnen, drömmar och känsloupplevelser. PTSD kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. PTSD är ett allvarligt tillstånd som kan ha stora negativa effekter på individens fysiska, psykiska och sociala hälsa och funktionsnivå.

Symtom på PTSD kan delas in i tre grupper: återupplevande, undvikande och förhöjt spänningstillstånd eller förhöjd vakenhet (Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2009).

Återupplevande innebär att personen drabbas av ofrivilliga minnesbilder, så kallade flashbacks, av den traumatiserande händelsen. Minnesbilderna kan komma både i vaket tillstånd och i mardrömmar. Återupplevandet blir ofta aktiverat av något som påminner om den traumatiska händelsen, vilket kan hända utan att personen kan identifiera vad det är som är associerat till den traumatiska situationen.

Symtomen på undvikande kan ses både som ett skydd mot situationer som kan väcka minnen av traumat till liv och som ett försök att ha bättre kontroll över känslorna. Personen ifråga kan exempelvis undvika att gå till vissa ställen och undvika umgänge med och närhet till andra människor. De som drabbas isolerar sig från andra människor och från aktiviteter som de tidigare var intresserade av, vilket i sin tur kan göra livet innehållsfattigt och tomt.

Ett förhöjt spänningstillstånd eller förhöjd vakenhet har att göra med att den traumatiserade personen ständigt är beredd på faror, på att försvara sig och på att en katastrof kan inträffa. Följderna kan bli sömnsvårigheter, rastlöshet, koncentrations- och minnessvårigheter och en upplevelse av hot. Många blir trötta på grund av till exempel sömnbrist, värk och spänningstillstånd i kroppen.

Studien Stress och trauma om förekomsten av PTSD hos personer som hade placerats på grund av att de varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, pekar på ett antal tänkbara orsaker till både PTSD och hög stressnivå bland de placerade. Bland annat lyfts följande faktorer fram:

  • hög förekomst av multipla potentiellt traumatiserande upplevelser, både egna och anhörigas
  • minoritetsgruppstillhörighet: flykt på grund av krig eller förföljelse,
  • separation och flykt från familjen, vilket utgjorde en retraumatiserande upplevelse
  • separation, rädsla, oro, skuld- och skamkänslor, ensamhet, nya krav samt oviss framtid, vilket resulterade i en hög stressbelastning. Det kan enligt studien som nämns ovan vara befogat att ”rutinmässigt screena för förekomst av PTSD och posttraumatisk stress hos samtliga som söker hjälp pga. hedersrelaterat våld”. Denna undersökning bör göras av professionella som har kunskap om posttraumatisk stress.
  • Traumafokuserad behandling kräver att personen ”psykologiskt kan återgå till en `trygg plats´ efter att hon eller han konfronterats med traumat”, vilket många som utsatts för hedersrelaterat våld inte kan eftersom de befinner sig i en pågående kris och i en livssituation som i sig är potentiellt traumatiserande. ”I en så osäker livssituation kan det vara kontraindicerat och ytterligare traumatiserande att bedriva fokuserad traumaterapi.” (Läs mer på s. 21 i studien ”Stress och trauma”).
  • Behov av åtgärder på längre sikt.