Uppbrottsprocessen

Många som är utsatta för våld av närstående har kluvna känslor inför den eller dem som utövar våldet, och kan känna stor ambivalens i fråga om att stanna kvar eller att lämna. Detta gäller inte minst de unga personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck av hela eller delar av sin egen familj.

Unga som har brutit upp från sin familj kan känna skam för att de har satt sina egna intressen före familjens/kollektivets, och/eller för att familjen anser att de dragit skam och vanära över dem. ”Genom att kollektivet också ofta tydligt förmedlar skuld och skam till de unga i samband med uppbrottet, då de utsätter henne eller honom för press, hot, tvång, våld eller förnekelse, så gör detta uppbrottsprocessen oerhört svår för de unga(Länsstyrelsen, 2011. s 36).

Processen att bryta upp och frigöra sig är lång och svår för många och var i en uppbrottsprocess en person befinner sig påverkar vilka behov av stöd och hjälp som hon eller han har. I den akuta fasen är det till exempel viktigast med skydd från fortsatt våld samt att etablera en relation med den unge och förmedla trygghet och tillit. Vidare är det bland annat viktigt att ge den unge information om hur hon eller han kan ta hand om sig själv och hantera sina krisreaktioner. På lång sikt är det viktigt att fortsätta ge den unga stöd utifrån dennes utsatthet och särskilda behov. Läs mer om uppbrottsprocessen och om behoven av stöd och hjälp i olika faser i vägledningen Våga göra skillnad .

Hållandestruktur

En viktig aspekt av insatserna är att de är trygghetsskapande över tid. Att möta den unga där hon eller han befinner sig, skapa trygghet såväl psykiskt och socialt som fysiskt samt följa upp insatserna över tid är viktigt för att de utsatta ska klara av att hålla fast vid beslutet att bryta upp. Detta kallar Länsstyrelsen Östergötland för en hållande struktur. De hållande strukturerna behöver anpassas efter varje enskild individs behov över tid. Hållandet kan successivt minska och det är viktigt att detta sker efter nya bedömningar av behoven.

Läs mer om hållandestrukturer i Länsstyrelsen Östergötlands vägledning Våga göra skillnad.