Omfattning

Det finns idag få uppskattningar av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i världen. Enligt en uppskattning av UNFPA begås cirka 5 000 hedersrelaterade mord varje år. Uppskattningar visar att 39 000 flickor under 18 år gifts bort varje dag, att 700 miljoner av världens i dag vuxna kvinnor giftes bort som barn, samt att mer än 200 miljoner flickor och kvinnor i dag lever med konsekvenser av att ha blivit könsstympade (WHO).

I Sverige har flera studier genomförts för att försöka ge en bild av omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck. Detta har gjorts bland annat genom enkätstudier av upplevda begränsningar och villkor i förhållande till oskuld, sexualitet och äktenskap bland unga.

Ärenden i Sverige

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har det under åren 2015 t.o.m. 2019 inkommit totalt 475 polisanmälningar rörande äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa respektive 139 polisanmälningar rörande könsstympning av flickor och kvinnor:

                Äktenskapstvång         Vilseledande till                   Könsstympning
                                                    tvångsäktenskapsresa

2015           37 anmälningar              11 anmälningar                   14 anmälningar
2016           70 anmälningar              12 anmälningar                   27 anmälningar
2017           90 anmälningar              14 anmälningar                   21 anmälningar
2018          118 anmälningar             13 anmälningar                   38 anmälningar
2019           86 anmälningar              24 anmälningar                   39 anmälningar

Domar rörande könsstympning:

 • 2007: En pappa döms för brott mot lagen med förbud mot könsstympning av kvinnor, för könsstympning av en omyndig dotter, till fängelse i två år.
 • 2007: En mamma döms för brott mot lagen med förbud mot könsstympning samt grov fridskränkning, för brott mot en omyndig dotter, till fängelse i tre år.
 • 2018: En pappa döms för stämpling till könsstympning av sina döttrar och olaga hot mot sin fru, till fängelse i sex månader. Domen fastslogs i hovrätten.

Domar rörande äktenskapstvång:

 • 2016: En pappa döms för äktenskapstvång och olaga hot riktat mot den myndiga dottern, till fyra års fängelse. Domen fastslogs i hovrätten.
 • 2017: En pappa döms till fängelse för äktenskapstvång och ofredande mot sin myndiga dotter, till fängelse i ett år och fyra månader (ett straff som i hovrätten höjs till ett år och åtta månader). Även mamman i familjen döms för äktenskapstvång, till fängelse i ett år.
 • 2017: Tre personer frias från misstankar om äktenskapstvång mot en omyndig flicka, då rätten inte ansåg det bevisat att de tilltalade hade utnyttjad flickans utsatta belägenhet. Domen fastslogs i hovrätten.
 • 2018: Föräldrarna till en omyndig pojke döms för stämpling till äktenskapstvång, till villkorlig dom.
 • 2018: Släktingar till en omyndig flicka frias från åtal för äktenskapstvång, då det inte anses ställt utom rimligt tvivel att flickan förts utomlands i syfte att giftas bort. Flickans moster döms dock för dataintrång och flickans mormor för olaga hot och misshandel (ringa brott). Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer även mormor och mostern för äktenskapstvång.  Hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till l år 9 månader.
 • 2018: Föräldrarna till en omyndig flicka döms för försök till äktenskapstvång till villkorlig dom, samtidigt som mannen till vilken hon giftes bort frias då rätten inte ansåg bevisat att han haft uppsåt i förhållande till flickans bristande vilja. I hovrätten döms föräldrarna istället för förberedelse till äktenskapstvång då man inte ansåg det bevisat att en äktenskapsliknande förbindelse redan ingåtts.
 • 2019: Pappa och styvmor till en omyndig flicka döms till fängelse för äktenskapstvång. Målsäganden i målet var även flickans omyndiga pojkvän. Domen har överklagats till hovrätten.
 • 2019: Föräldrar och kusin till en omyndig flicka frias från åtal angående äktenskapstvång.
 • 2020: En mamma och en närstående man till en myndig flicka döms till fängelse för bland annat stämpling till äktenskapstvång.

I vissa fall rörande könsstympning och äktenskapstvång har barn och unga också förts ut ur landet. Både i Sverige och internationellt finns brister i lagstiftning och i riktlinjer kring hur olika myndigheter ska agera i en sådan situation.

Länsstyrelsen Östergötlands nationella stödtelefon

Samtalen som kommer in till vår nationella stödtelefon, dit yrkesverksamma kan vända sig för stöd och råd, kan också ge oss en bild av utsattheten.

Nationella studier om omfattning

 1. I Socialstyrelsens nationella enkätundersökning till ungdomar i årkurs 2 i gymnasiet som besvarades av 5200 elever, angav 5,6 procent av flickorna och 4,0 procent av pojkarna att de hade begränsningar i sitt val av vem de kan ingå äktenskap med. Mellan 25-30 procent av alla flickor och nästan 25 procent av alla pojkar uppgav att de minst en gång drabbats av kränkande behandling, hot eller våld av föräldrar eller andra vuxna nära anhöriga sedan de började på gymnasiet. Runt 10 procent av de utsatta ungdomarna svarade att det berott på att de dragit skam över familjen.Läs mer i Frihet och ansvar (Socialstyrelsen 2007).
 2. I Ungdomsstyrelsens rapport (nuvarande Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Gift mot sin vilja gjordes en nationell postenkät riktad till ca 6 000 personer mellan 16 och 25 år (MUCF 2009). Av dem som svarade på enkäten var det fem procent som upplevde att föräldrar, religion eller kultur satte gränser för dem i valet av äktenskapspartner; 6,6 procent av kvinnorna och 3,8 procent av männen. Fem procent motsvarar cirka 70 000 individer i den åldersgruppen. Inskränkningarna gällde att inte själv få välja partner, att själv få välja partner men föräldrarna måste godkänna partnern samt att inte få gifta sig med någon som inte tillhör samma kultur eller religion som familjen. En andel som motsvarade 8 500 personer uppgav att de var oroliga för att inte själva få välja vem de skulle gifta sig med.Läs mer i Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5).
 3. Stockholms universitet genomförde en enkätundersökning riktad till elever i grundskolans årskurs 9 i Stockholms stad. I studien svarade 16 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna att de förväntades följa andras vilja i valet av vem de kunde ingå äktenskap med i framtiden. Av flickorna uppgav 23 procent att de inte var tillåtna att ha en pojkvän och att föräldrarna förväntade sig att flickor skulle vara oskulder tills de gifte sig.Läs mer i Oskuld och heder. En undersökning av flickor och pojkar som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad – omfattning och karaktär (Schlytter et al 2009).
 4. Inom projektet Nå kartlades hur stor andel av ungdomar i gymnasiesärskolans nationella program som kunde tänkas leva med hedersrelaterade normer och begränsningar. Av de 221 elever som besvarade enkäten riktad till unga uppgav 9 procent av flickorna och 6 procent av pojkarna att det var deras föräldrar som bestämde vem de skulle gifta sig med.Läs mer i Trippelt utsatt (Tjejers rätt i samhället).

Könsstympning av flickor och kvinnor

 1. Socialstyrelsen har 2015 gjort en uppskattning av hur många flickor och kvinnor som lever i Sverige som kan vara könsstympade. Studien Flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning– en uppskattning av antalet visade att omkring 38 000 flickor och kvinnor kan vara könsstympade, varav 7 000 är flickor under 18 år. Någon bedömning av hur många flickor och unga kvinnor i Sverige som kan riskera att bli könsstympade, i Sverige eller utomlands, finns dock inte.

Myndigheter och organisationers kännedom om utsatta individer

 1. I Ungdomsstyrelsens rapport gjordes en genomgång av 174 länsrättsdomar från år 2007 som rörde ansökningar om vård enligt 2 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). 32 domar rörde flickor vars fria vilja i förhållande till äktenskap var tydligt begränsad. Majoriteten hade under lång tid varit utsatta för fysiskt våld av föräldrar, syskon och andra nära släktingar. I rapporten ingick också en enkät till 14 frivilligorganisationer som särskilt arbetade med hedersrelaterat våld och förtryck. Frivilligorganisationerna uppskattade att de under ett år sammanlagt hade mött 806 personer som var utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, varav 248 var utsatta för eller riskerade att utsättas för äktenskap mot den egna viljan.Läs mer i Gift mot sin vilja (Ungdomsstyrelsens skrifter 2009:5).
 2. I samband med utredningen Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap kartlades omfånget av problematiken inom flera verksamheter. Utredningen visade att minst 16 personer under 2011 hölls kvar i utlandet för att bli bortgifta mot sin vilja. Under maj–juni 2011 var ungefär 170 personer placerade i skyddat boende på grund av hedersrelaterat våld och förtryck. Utredningen uppskattade att minst 250-300 personer under 2011 upplevde en akut eller ganska akut risk att bli gifta mot sin vilja. Därutöver uppskattades att myndigheter och frivilligorganisationer under 2011 hade kontakt med minst 80-100 personer som hade blivit gifta mot sin vilja.Läs mer i Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap (SOU 2012:35).