Statistik över ärenden till stödtelefonen

Baserat på de ärenden som inkommer till stödtelefonen tas viss statistik fram. Denna statistik ger en övergripande bild av ärendena och den utsatthet som kommer till Länsstyrelsen Östergötlands kännedom, men ger inte en fullständig bild av förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning i Sverige. Statistiken uppdateras en gång i kvartalet.

Statistik över ärenden 1 januari – 30 september 2020

Statistik över ärenden 13 mars 2014 – 30 september 2020

Många samtal som inkommer rör ärenden som är mycket allvarliga och situationerna mer eller mindre akuta. De individer som samtalen handlar om har varit utsatta för kränkningar av sina mänskliga rättigheter och många gånger brottsliga handlingar. Det handlar framför allt om flickor och unga kvinnor som utsätts för många olika typer av våld, kränkningar, begränsningar och kontroll. De utsätts ofta av flera förövare, till exempel av föräldrar, syskon och andra släktingar. Det kan också vara en person som utövar våldet medan andra i omgivningen understödjer eller tillåter att det sker. Samtalen kan också handla om utsatta pojkar och unga män, eller vuxna kvinnor och män. Det handlar i nästan samtliga fall om upprepad utsatthet och inte om enstaka handlingar.

Utsattheten handlar bland annat om:

  • Barnäktenskap och tvångsäktenskap.
  • Barn och unga som förts utomlands.
  • Grovt fysiskt våld.
  • Sexuellt våld.
  • Allvarligt psykiskt våld och hot, inklusive dödshot.
  • Omfattande kontroll och begränsningar i den utsattas vardag och liv.
  • Konsekvenser av könsstympning eller oro för att någon ska könsstympas.

Läs mer i Länsstyrelsens Östergötlands årsrapporter.