Vad gör vi?

Det Nationella Kompetensteamet är en del av Länsstyrelsen Östergötlands nationella regeringsuppdrag. Det Nationella Kompetensteamet genomför bland annat utbildningssatsningar, de ger råd och stöd till yrkesverksamma, och arbetar för att utveckla det nationella arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom att löpande analysera situationen på den lokala nivån och de behov som finns hos målgruppen.

Inom ett område som hedersrelaterat våld och förtryck, som ur ett myndighetsperspektiv är en relativt ny problematik, föreligger ett ständigt behov av kunskapsutveckling hos de som leder ett sådant arbete på nationell nivå. Detta handlar om att ta del av andra myndigheters arbete för att kunna tillgodose målgruppens särskilda behov, att sammanfatta och analysera egna fall och att ta del av nationell och internationell forskning. Kompetensteamet har engagerat specialister och forskare som föreläsare inom områden där teamet behöver fördjupade kunskaper, exempelvis om trauma, våldets konsekvenser, pojkars villkor och lagstiftningsfrågor.

Det Nationella Kompetensteamet analyserar dilemman inom området och i ärenden, diskuterar metoder för att möta målgruppens behov samt hur utformningen av utbildningar för olika verksamheter och yrkesgrupper kan utvecklas för att få en långsiktighet i insatserna. Genom detta arbete och den kunskap och erfarenhet som finns i Kompetensteamet kan arbetet drivas framåt och viktiga utvecklingsområden identifieras. Flera av representanterna i det Nationella Kompetensteamet ansvarar även för de utbildningsinsatser som Länsstyrelsen Östergötland genomför, bland annat i samverkan med andra länsstyrelser. Kompetensteamet arbetar även med den nationella stödtelefonen som har inrättats. Genom att deltagare ur teamet också har föreläst på flera högskoleutbildningar i landet, som till exempel socionom- och juristutbildningar, har även detta bidragit till en implementering av kunskap och erfarenheter från det Nationella Kompetensteamet.

Mot bakgrund av all den information som kommit till Kompetensteamets kännedom, bland annat när personer från teamet föreläst på runt om i landet, så har ett stort kontaktnät byggts upp. Detta har varit viktig både för utvecklingen av det lokala arbetet och för Kompetensteamets möjligheter till kunskapsutveckling inom de områden som efterfrågats.