Kampanj: Lagstiftning mot tvångs- och barnäktenskap

För att sprida information om lagstiftningen mot barn- och tvångsäktenskap behöver den riktas till alla som är berörda. Dels till barn och unga så att de är medvetna om vilket skydd lagen ger; dels till yrkesverksamma så att de vet vilket handlingsutrymme och stöd de har i arbetet; dels till vårdnadshavare för att de ska veta vilka konsekvenser lagen kan få och finna stöd ifall personer i deras omgivning utövar påtryckningar.

Det är viktigt att verksamheter som möter barn och unga har kännedom om lagstiftningen. Detta för att de inom ramen för sina uppdrag ska kunna ge stöd och hjälp till unga som riskerar att utsättas för eller som lever i ett tvångsäktenskap och/eller barnäktenskap.

Se kampanjutskicket här

Det material som tagits fram för att sprida information om vad det innebär att bli gift mot sin vilja är:

Under framtagandet av materialet vände sig Länsstyrelsen även  till unga personer som varit utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, för att fråga vad dessa informanter ansåg vara viktigt att förmedla.

För att förankra kampanjen har Länsstyrelsen också genomfört djupintervjuer med unga som varit i placering och som idag lever ett självständigt liv. Unga från målgruppen har haft möjlighet att vara med i det praktiska framtagandet av materialet. Bland annat genom att delta vid filminspelning, läsa material och prata om vilka kommunikationskanaler som kan vara lämpliga, samt vilket tilltal som passar för att kommunikationen ska nå ut till målgruppen.